W Bielawie odpady zamiast na składowiska trafią do cementowni jako cenne paliwo alternatywne

Dzięki unijnej dotacji odpady komunalne z powiatu dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, strzelińskiego i kłodzkiego zamiast trafić na składowiska zostaną wykorzystane m.in. jako paliwo alternatywne do produkcji cementu. Wsparcie z UE to około 4 mln zł. Zasili ono budżet inwestycji wycenianej na ponad 5,7 mln zł. Europejskie pieniądze pozwolą na rozbudowę linii sortowniczej, na którą trafiają odpady komunalne zmieszane.

Nowe urządzenia, m.in. separatory magnetyczne, przesiewacz i rozdrabniarka umożliwią oddzielanie złomu od reszty odpadów. W efekcie będą pozyskiwanie cenne surowce wtórne: aluminium i stal. Pozostałe po sortowaniu odpadów, m.in.: tkaniny, drewno i tworzywa Centrum będzie przekazywać jako surowiec do produkcji paliwa alternatywnego. Zostanie ono wykorzystane m.in. w procesie produkcji cementu.
Zakład zainwestuje także w budowę instalacji do kompostowania odpadów: specjalnych tuneli, placów dojrzewania kompostu i stawu gromadzącego odcieki. Odpady dzięki kompostowaniu zmniejszą swoją wagę i objętość. W efekcie mniejsza będzie ich ilość przeznaczona na składowisko.
Ekologiczne Centrum Odzysku odpadów ECO Bielawa, w którego rozbudowie pomoże dotacja z unijnego konkursu, rocznie przyjmuje około 60 tys. ton odpadów komunalnych od ponad 155 tys. mieszkańców. Centrum planuje, że dzięki nowym inwestycjom, które zostaną zrealizowane do końca 2015 r., ilość odpadów przekazywana na składowiska zmniejszy się o około 36 proc. w stosunku do odpadów przyjętych w ciągu roku.
Umowę na udzielnie finansowego wsparcia z Programu Infrastruktura i Środowisko podpisali: prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa i Tadeusz Drozdowski, właściciel Zakładu Usług Komunalnych w Pieszycach (to instytucja, którą zarządza ECO Bielawa).
Bielawskie Centrum, które działa od 2013r. ma status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). Powstanie takich instalacji jest wynikiem wdrażania w Polsce nowego prawa odpadowego. Zgodnie z nim RIPOK musi przetwarzać odpady z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. osób i spełniać wymagania najlepszej dostępnej techniki i technologii. Takie warunki wypełnia Centrum w Bielawie.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu obsługuje na Dolnym Śląsku 50 projektów w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. - Ich łączna wartość wynosi ponad miliard złotych. Unijne dofinansowanie wynosi około 0,5 mld zł – mówi Aleksander Marek Skorupa. Zakończono już budowę ponad 350 km kanalizacji. Wybudowano i zmodernizowano 9 oczyszczalni ścieków. WFOŚiGW we Wrocławiu jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach, ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.

Robert Borkacki, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu