Kalendarzyk absolwenta gimnazjum na rok szkolny 2015/2016
Zakończenie roku szkolnego 2014/15 w Publicznym Gimnazjum w PrzewornieRejestracja kandydatów w systemie elektronicznego naboru na stronie https://dolnoslaskie.edu.com.pl oraz złożenie przez kandydata w szkołach pierwszego wyboru wydrukowanego z systemu podania od 2.06 do 25.06.2015 do godziny 15:00...
Wprowadzenie do elektronicznego systemu danych o osiągnięciach oraz złożenie przez kandydatów do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej kopii świadectwa ukończenia gimnazjum, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych wymaganych dokumentów (zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodu, zaświadczenie potwierdzające przyjęcie ucznia na praktyczną naukę zawodu) od 26.06 do 29.06.2015 r. do godz. 14:00
Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół ponadgimnazjalnych w pierwszym naborze 2.07.2014 r. godz. 10:00
Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole, poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz 3 zdjęć od 2.07 do 6.07.2015 r. do godz. 15:00
Ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych szkół 7.07.2015 r. godz. 11:00
Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej od 7.07 godz. 11:00 do 9.07.2015 r. do godz. 13:00. Wymagane złożenie oryginałów dokumentów.
Ogłoszenie ostatecznej listy uczniów przyjętych do szkoły 10.07.2015 r. godz. 11:00
Dokumentem niezbędnym przy przyjęciu do technikum i zasadniczej szkoły zawodowej jest zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie.