Panowie zarząd głosuje zwykłą większością głosów
Październikowej sesji Rady Powiatu Strzelińskiego przysłuchiwało się liczne grono gościW poprzednim numerze „Słowa” w relacji z październikowej sesji skupiliśmy się na debacie, jaką prowadzili radni powiatu strzelińskiego w sprawie sytuacji SCM. Tym razem skupimy się na mniej pilnych, ale niemniej istotnych kwestiach.
Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2105 powiatu strzelińskiego przedstawiła radzie Małgorzata Stachowiak, inspektor oświaty. Do szkół, prowadzonych przez powiat strzeliński uczęszcza obecnie 1662 uczniów. Z tego 642 to uczniowie CKZiU w Strzelinie, 473 to uczniowie CKZiU w Ludowie Polskim oraz 448 to uczniowie ZSO w Strzelinie. Do ZPO w Strzelinie oraz SOSzW w Skoroszowicach uczęszcza po 3% ogólnej liczby uczniów.
- Najwięcej uczniów uczy się w technikum – zauważyła inspektor. - Potem w kolejności jest liceum ogólnokształcące, a po nim zasadnicza szkoła zawodowa. Znaczący wpływ na nasze szkoły ma demografia. Liczba absolwentów gimnazjów z roku na rok spada. Wzrost widoczny jest dopiero w roku 2023/2024. Od 2004 roku do 2015 w naszych szkołach ubyło 530 uczniów. Można to porównać do zniknięcia jednej szkoły.
Jak zauważyła Małgorzata Stachowiak do klas pierwszych szkół podległych starostwu trafiło 89% wszystkich absolwentów gimnazjów z gminy Strzelin, 98% z gminy Przeworno, 64% z gminy Wiązów, 67% z gminy Borów, 78% z gminy Kondratowice i 76% wszystkich absolwentów gimnazjum dwujęzycznego w Strzelinie.
Z przeprowadzonej na koniec 2014 roku analizy wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli wynika, że w szkołach prowadzonych przez powiat strzeliński osiągnęli oni a nawet przekroczyli stawki obowiązującego średniego wynagrodzenia. Radny Eugeniusz Chrzan zauważył, że powiat strzeliński traci uczniów szczególnie z gminy Wiązów i Borów. Zaapelował do dyrektorów placówek o maksymalne zwiększenie atrakcyjności prowadzonych przez nich szkół. Powołał się na tworzenie atrakcyjnych kierunków kształcenia.
- Podstawowym kryterium winny być potrzeby lokalnego rynku pracy – podkreślał radny Chrzan.
Radni przyjęli uchwałę zmieniającą przeznaczenie środków z PFRON. Środki niewykorzystane przez PUP oraz PCPR zostały przekierowane na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i środki ortopedyczne dla osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych.
Przyjęte zostały także dwie uchwały w sprawie współdziałania z gminami Wiązów, Strzelin i Borów w zakresie remontów dróg powiatowych.
Radna Agnieszka Bugryn zasugerowała zarządowi powiatu pilniejsze śledzenie możliwości zdobycia dofinansowania na remonty i przebudowy dróg. Jak podkreśliła, ogłoszenia o konkursach powinny być na bieżąco monitorowane.

Gminy Przeworno i Kondratowice bez inwestycji w drogi powiatowe?
Z kolei radny Aleksander Bek (reprezentant gminy Przeworno) wygłosił oświadczenie:
- Podejmujemy dzisiaj uchwały o przeznaczeniu środków z przyszłorocznego budżetu powiatu. Jednak nie wiemy, jak on będzie wyglądał. Rozumiem, że należy zmieścić się w terminach, ale powiat będzie musiał dokonać ogromnego wysiłku, by te środki znaleźć. Powiat to 5 gmin. Ponownie w przyszłym roku w niektórych z nich nie będzie się działo nic w sprawie poprawy jakości dróg powiatowych. Jeśli tak to będzie wyglądać, będę głosować przeciwko budżetowi powiatu na 2016 rok.
Radny Tomasz Gracz również podkreślił, że jako przedstawiciel gminy Kondratowice czuje się poszkodowany. Spytał o kryteria, jakimi kierował się zarząd w wyborze wytypowanych do remontu dróg.
Starosta powołał się na konsultacje z dyrektorem PZD oraz ocenę stanu technicznego wskazanych dróg. Dodał, że istotne znaczenie miała możliwość zastosowania w obu przypadkach określonej technologii remontu.
Kolejne podjęte przez radę uchwały dotyczyły zmian w budżecie na 2015 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej.
Radny Bek zabrał głos w dyskusji. Określił obecną sytuację finansową powiatu jako „dochodzenie do ściany”.
- Panie starosto, każda kolejna decyzja musi być strategiczna i konstruktywna – zwrócił się do Marka Warcholińskiego radny Bek. - Budujemy WPF na nierealnych dochodach. Cuda się zdarzają, ale aktualnie osiągnęliśmy kres nawet wszelkich naszych wirtualnych działań.
W swoim sprawozdaniu starosta poinformował radnych, że zarząd po raz kolejny zdecydował o obniżeniu cen wywoławczych działek przeznaczonych do sprzedaży.
Radna Bugryn zapytała, kiedy zostanie ponownie rozpisany konkurs na dyrektora PZD. Starosta stwierdził, że m.in. w związku z oszczędnościami, jakie udaje się poczynić w budżecie PZD bez dyrektora oraz dzięki prężnie działającemu jego zastępcy, nie ma pilnej konieczności wyboru nowego dyrektora. Warcholiński zapowiedział ogłoszenie konkursu na przełomie roku.
Radni dostrzegli rażącą nieprawidłowość w podejmowaniu uchwał przez zarząd powiatu
1 do 2
Z uwagą do pracy zarządu zgłosił się radny Bek. Powołał się na posiedzenie w dniu 13 października. P.o. dyrektora PZD wystąpił z wnioskiem o wygospodarowanie w budżecie powiatu 10 tys. zł na niezbędne remonty dróg.
- W protokole z posiedzenia czytamy, że zarząd powiatu w wyniku głosowania nie wyraził na to zgody – zwracał uwagę radny Bek. - Dalej pojawia się informacja o głosowaniu 1 do 2 (1 głos za, 2 wstrzymujące się). O ile mi wiadomo, zarząd głosuje zwykłą większością głosów. Uchwała została więc podjęta. Pani skarbnik, pani ma przeznaczyć 10tys. zł na łatanie dziur w drogach.
Radny Raba poprosił starostę o wyjaśnienie, czy to pracownik urzędu tj. sekretarz powiatu, która otrzymała wypowiedzenie z pracy, stoi za nieprawidłowościami, jakie się jej zarzuca. Zwrócił uwagę, że prosi o konkretne przykłady.
- Powód wypowiedzenia jest drastyczny – mówił radny. - Przedstawione zarzuty kwalifikują do zwolnienia dyscyplinarnego. Czy pani sekretarz była upominana? Czy otrzymała naganę? Chciałbym wiedzieć, czy tak poważne zarzuty mają podstawę wynikającą z kodeksu pracy.
Starosta udzieli odpowiedzi pisemnie.
Na koniec radny Bek poprosił starostę o zamieszczenie w prasie obiecanego sprostowania w sprawie roli, jaką w w negocjacjach z USK pełnił Jacek Augustyn. Starosta przeprosił za przeoczenie i zobowiązał się do zamieszczenia takiego sprostowania.