Burzliwie, ale z deklaracją współpracy

Rada gminy Przeworno głosuje za przyjęciem uchwły zmieniającej budżet na 2015 rokNajdłuższa i najburzliwsza debata minionej sesji Rady Gminy Przeworno dotyczyła uchwały zdjętej z porządku obrad. Skoro już teraz wzbudza ona takie emocje, bardzo możliwe, że na sesji nadzwyczajnej, którą władze gminy planują zwołać dla jej podjęcia, będzie się dużo działo.

Sesja rozpoczęła się od burzliwej debaty. Wójt wystąpił z wnioskiem o wykreślenie z porządku obrad uchwały dotyczącej gminnego dofinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych dla mieszkańców Przeworna. Jarosław Taranek argumentował wniosek trwającymi konsultacjami z instytucjami państwowymi, dotyczącymi uchwały. Radna Monika Konsencjusz poprosiła wójta o szersze wyjaśnienia – Kiedy uchwała będzie kompletna i z jakimi instytucjami prowadzone są uzgodnienia - pytała.
- Mamy mało czasu – zaznaczyła.
Radca prawny Paweł Kopij odparł, iż ustawa dotycząca pomocy publicznej wymaga dla rzeczonego aktu prawnego opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra rolnictwa. Obie opinie są niezbędne do podjęcia uchwały. Radca przewiduje, że do połowy czerwca uchwała będzie kompletna. Konsencjusz dopytywała dalej:
- Dlaczego ta uchwała ujrzała światło dzienne na komisjach?
Kopij odpowiedział:
- Uchwała była przygotowywana w trybie pilnym. Przedłożenie uchwały komisjom nie przeszkadzało w równoległym wykonywaniu omówionych wcześniej procedur. W związku z tym, że nie udało się do dnia dzisiejszego uzyskać opinii, zdecydowałem o przełożeniu terminu podjęcia uchwały.
Konsencjusz broniła swojego zdania i prosiła o wyjaśnienie, dlaczego radni nie zostali poinformowaniu o niedopełnieniu wszystkich formalności. Radca prawny odpowiedział, że liczył na spłynięcie opinii do dnia sesji. Dyskusja trwała. Monika Konsencjusz, Wiesław Misiewicz i Damian Długosz wyrazili przekonanie, że radni powinni być poinformowani, że należy im się wyjaśnienie. Z kolei Paweł Kopij twierdził, że nie było takiego obowiązku ani potrzeby.
- Mówiłem na komisjach, że decydujący głos w sprawie uchwały będzie miał nadzór prawny wojewody i RIO – uzupełnił na koniec wójt. Radni poparli wniosek o zdjęcie uchwały z porządku obrad.
Następnie rada przyjęła dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Skarbnik Zbigniew Szul przedstawił szczegółowe zestawienie kwot, wpływających na zmiany dochodów i wydatków (dokładniej o uchwale pisaliśmy w poprzednim nr Słowa – aut).
Radny Długosz zainteresował się terminem uruchomienia funduszy sołeckich. Dlaczego w uchwale wymienione są tylko 3 sołectwa (Jagielno, Karnków, Strużyna), które zdecydowały się na postawienie wiat na obiektach sportowych. Wójt odpowiedział, że zbliża się okres letni, odpowiedni do stawiania tego typu konstrukcji. Radny dopytywał dalej:
- W górnych Sarbach mamy w funduszu sołeckim zapisany plac zabaw... Ma być budowany w zimie?
Jarosław Taranek odpowiedział, że w tej sprawie rozmawiał z sołtysem Sarb Stanisławem Przyszlakiem i poprosił radnego o rozmowę z sołtysem. Dodał również, że realizacje funduszy sołeckich będzie odbywać się sukcesywnie, w ramach posiadanych środków.

Transport zbiorowy
Radny Misiewicz poprosił o rozszerzenie tematu udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu strzelińskiego w celu opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. Wójt podkreślił, że aktualnie tworzony jest ogólny zarys, którego celem będzie zapewnienie transportu z Przeworna do Strzelina i z pozostałych miejscowości gminy do Przeworna. Odbyło się spotkanie włodarzy gmin powiatu strzelińskiego. Wspólnie ustalono, że korzystniejsze będzie skorzystanie z usług firmy zewnętrznej świadczącej usługi transportowe, niż powołanie do tego celu spółki. Dziś mieszkańcy nie mogą korzystać z gimbusów, ponieważ zabraniają tego przepisy. Wójt zaznaczył, że wystąpił z wnioskiem o takie zorganizowanie transportu zbiorowego gminy Przeworno, by wraz z uczniami mogli podróżować także pozostali mieszkańcy. Zbierane są szczegółowe informacje, na podstawie których przeprowadzony zostanie audyt. Transport powinien zacząć funkcjonować od września 2016, po wyłonieniu w przetargu przewoźnika.
Misiewicz podkreślił, że nie wyobraża sobie, jak małe dzieciaczki mogłyby podróżować jednym środkiem transportu z gimnazjalistami i dorosłymi.
Wójt odpowiedział:Radca prawny Paweł Kopij (z lewej) odparł, że ustawa o pomocy publicznej wymaga dla rzeczonego aktu prawnego opinii Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz ministra rolnictwa
- Transport ma opierać się na określonych zasadach zawartych w regulaminie dowozu. Konieczna będzie opiekunka oraz wyodrębniona część dla mieszkańców. Dziwią mnie pana pytania „pod publiczkę”; już odpowiadałem na nie na komisji. Póki co, nie rozmawiamy o takich szczegółach. Określiliśmy tylko ogólną koncepcję. Zadaniem przewoźnika będzie dostosowanie się do wyznaczonych zasad.
Radny wyraził swoje powątpiewanie, że jakakolwiek firma zdecyduje się na przystąpienie do przetargu co wójt skwitował stwierdzeniem:
- Strasznie jest pan podejrzliwy.
Radna Konsencjusz pytała o ostateczny termin finalizacji renowacji studni na ujęciu wody dla wodociągu Krzywina (zadania, z którego ściągane są środki). Kierownik ZUK Kazimierz Nahajło, odpowiedział, że nie ma takiego terminu. Dla procesu ciągłego zaopatrzenia mieszkańców w wodę nie istnieje niebezpieczeństwo związane z ukończeniem prac w III czy IV kwartale 2015 roku.
Druga przyjęta uchwała dotyczyła wyznaczenia inkasentów (nowo wybrani sołtysi) oraz ich wynagrodzenia.

Będzie udana współpraca?
W dyskusji, głos zabrał radny Krzysztof Hutnik, który zarzucił przewodniczącemu rady Andrzejowi Łuczakowi, iż wypowiada się (w lokalnej prasie) w imieniu wszystkich radnych na temat współpracy z Jarosławem Tarankiem. Podkreślił, że osobiście nie ma żadnych wątpliwości co do udanej współpracy z wójtem oraz poprosił o konsultacje w wypadku ewentualnego wypowiadania się w imieniu rady w przyszłości (dla ścisłości Andrzej Łuczak wypowiadał się we własnym imieniu na temat współpracy z wójtem, a wywiad publikowaliśmy w nr 756 – aut.). Nastąpiła wymiana zdań pomiędzy radnym, przewodniczącym i wójtem, w wyniku której padła deklaracja próby podjęcia współdziałania.