Powstanie Zespół Szkół w Przewornie

Podczas posiedzenia radni głosowali jednogłośnieW czwartek, 29 stycznia, w Urzędzie Gminy Przeworno odbyła się IV sesja. To spotkanie było najdłuższym w obecnej kadencji. Na posiedzeniu, poza radnymi oraz pracownikami urzędu, obecnych było także wielu sołtysów.

Na wniosek wójta Przeworna Jarosława Taranka przewodniczący rady Andrzej Łuczak poszerzył porządek obrad o 4 uchwały. Pierwsze dwie dotyczyły powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa, a także Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska. W obu przypadkach chodziło o przyjęcie nowych członków w skład komisji. Dwie kolejne uchwały, o które poszerzono porządek obrad, to te ws. zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Dolnośląskiego oraz ws. zamiaru połączenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przewornie oraz Publicznego Gimnazjum w Przewornie w Zespół Szkół w Przewornie. Nowo powstałą jednostką kierować będzie jeden dyrektor zarządzający i dwóch wicedyrektorów. Przy tej okazji, co pozwoli na oszczędności, zlikwidowany zostanie Gminny Zespół Oświaty. Więcej na temat utworzenia nowej placówki oświatowej na terenie gminy Przeworno napiszemy w kolejnym wydaniu „Słowa Regionu”.
Dodajmy, że tego samego dnia, przed rozpoczęciem sesji, radni spotkali się na posiedzeniach poszczególnych komisji, gdzie m.in. ustalili plan pracy na 2015 rok. Tego dotyczyła pierwsza z podjętych uchwał, którą radni przyjęli jednogłośnie.

Radni przyjęli nowy budżet gminy
Następnie zebrani pochylili się nad uchwałą w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy Przeworno. Wójt przedstawił wprowadzone autopoprawki. Pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, o projekcie uchwały, odczytał skarbnik gminy Zbigniew Szul. WPF również pozytywnie zaopiniowały komisje stałe Rady Gminy Przeworno. Wszyscy radni głosowali za przyjęciem uchwały.
Kolejnym punktem, przy którym zatrzymali się zebrani, był budżet gminy. Wójt Taranek przedstawił projekt uchwały, z którego można było się dowiedzieć, że łączna kwota planowanych dochodów gminy wynosi 16.598.709 zł, w tym dochody bieżące (12.294.462 zł) oraz dochody majątkowe (4.304.247 zł). Łączna kwota planowanych wydatków opiewa na kwotę 17.406.709 zł (bieżące – 12.037.043 zł i majątkowe – 5.369.666 zł). Działania zaplanowane na poczet funduszu sołeckiego, to 197.782 zł i 21 gr. To, czy te zadania będą realizowane, ma być omawiane podczas komisji. Projekt tej uchwały również uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz wszystkich komisji stałych.
W dyskusji radna Monika Konsencjusz pytała wójta o to, kto i w jaki sposób będzie decydował o tym, które z zaplanowanych zadań i inwestycji mają być realizowane. Taranek odpowiedział, że stopień realizacji będzie uzależniony od dochodów gminy, a także od dodatkowych prac związanych z budową kanalizacji. Powiedział również, że zdaje sobie sprawę z tego, iż fundusz sołecki oraz każda miejscowość z osobna mają swoje potrzeby. Dyskusja na temat funduszy sołeckich potrwała przez chwilę. Ostatecznie jednak uchwała została pozytywnie zaopiniowana.

Kontrolować dostawy…
Na IV sesji pozytywnie zaopiniowano także kandydatury kolejnych radnych do poszczególnych komisji. Do Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa dołączyła radna Anna Filitowska, natomiast skład Komisji Infrastruktury Społecznej i Ochrony Środowiska powiększył się o radnych Krzysztofa Hutnika oraz Józefa Tomerę. Sołtysi mieli wiele pytań do władz gminy
Po przyjęciu dwóch ostatnich uchwał przyszedł czas na sprawozdanie wójta z okresu między sesjami. Jarosław Taranek, za pomocą prezentacji multimedialnej, podsumował kolejny miesiąc swojej pracy. Wspomniał o odbytych spotkaniach, efektywności funkcjonowania urzędu, rozwiązywaniu problemów mieszkańców gminy, przygotowaniu strategii promocji gminy.
Pod koniec spotkania rozgorzała dyskusja na temat codziennych problemów mieszkańców gminy Przeworno. Sołtysi dopytywali o możliwość uregulowania dostaw węgla. Chciano, by te dostawy jakoś kontrolować, ponieważ zdarzyło się, że zamiast 2 ton dostawca wyłożył około 130 kg węgla mniej. Wspominano także o źle usytuowanych studzienkach kanalizacyjnych na drogach, które tworzą dziury i sprawiają, że jazda jest mało komfortowa. Ponadto narzekano na zniszczone drogowe nawierzchnie. Sołtysi zaproponowali również zorganizowanie sesji tematycznej ws. rolnictwa. Termin wstępnie ustalono na okolice maja, gdy rolnicy będą już po pierwszych pracach polowych.