Stałe kontakty z rodziną
Skazani utrzymują stałe relacje z najbliższymi nie tylko poprzez korespondencję. Zgodnie z zarządzeniem płk Roberta Stasza, dyrektora Zakładu Karnego w Strzelinie w sprawie regulaminu kontaktowania się osadzonych z osobami bliskimi poprzez video rozmowy, za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych, skazani bardzo chętnie korzystają z tej formy kontaktu.
Każdy skazany ma możliwość kontaktu z najbliższymi za zgodą dyrektora jednostki w wydzielonym do tego pomieszczeniu. Rozmowy za pośrednictwem video rozmowy podlegają kontroli i odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza.