Wiosenne sprzątanie

Właściciele psów w obszarze zabudowanym powinni prowadzać je na smyczy, a psów ras uznanych za agresywne oraz zachowujących się agresywnie zawsze na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłeSzanowni Państwo. Nadeszła wiosna, pora roku kiedy każdy z nas planuje w swoich domach i mieszkaniach wiosenne porządki. Chciałabym Państwa zaprosić do takich porządków również w naszym mieście i gminie. Do akcji zapraszam zarządców dróg, instytucje publiczne, firmy, a także wszystkich mieszkańców.

W tym pierwszym etapie chcemy zachęcić Państwa do porządków na swoich prywatnych posesjach, a także miejscach użyteczności publicznej. Te ostatnie chcielibyśmy uporządkować swoimi siłami. 24 lutego 2015 roku Rada Miejska Strzelina uchwaliła nowy „Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Strzelin”. Ten bardzo ważny dokument określa szczegółowe zasady utrzymania porządku, zwłaszcza w zakresie zbiórki odpadów. Regulamin określa również obowiązki właścicieli nieruchomości oraz osób utrzymujących zwierzęta. Warto co jakiś czas zapoznawać się z tymi zasadami a przede wszystkim stosować się do nich w naszym codziennym życiu. Regulamin można znaleźć pod linkiem: http://bip.gmstrzelin.finn.pl/res/serwisy/bip-gmstrzelin/komunikaty/_029_342830.pdf
Oto najważniejsze obowiązki wynikające z regulaminu, które są istotne z punktu widzenia czystości i porządku w naszej Gminie:

- właściciel nieruchomości musi posiadać kosz na zmieszane odpady komunalne i utrzymywać miejsce gromadzenia odpadów w czystości;

- utrzymywać teren swojej posesji w czystości- dotyczy to także regularnego wykaszania traw i utrzymywania drzew, by nie wchodziły w skrajnie drogową i nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi;

- przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. W przypadku nowo wybudowanej sieci należy wykonać przyłącze w terminie 6 m-cy od dnia oddania do użytku wykonanej kanalizacji. Jest to o tyle ważne, że na terenie skanalizowanym nie wolno użytkować zbiorników bezodpływowych i nie wolno budować nowych przydomowych oczyszczalni ścieków;

- tam, gdzie nie ma sieci kanalizacji sanitarnej, właściciel nieruchomości musi wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków;

- prowadzenie psów na smyczy na obszarach zabudowanych, a psów ras uznanych za agresywne oraz zachowujących się agresywnie zawsze na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe;

- uzyskać zezwolenie od Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;

- regularne szczepienie psa przeciwko wściekliźnie;

- istnieje możliwość wyposażenie psa w czip zawierający jego numer identyfikacyjny. Koszty zaczipowania ponosi Gmina Strzelin;

- wszelkie zwierzęta domowe powinny być objęte skutecznym dozorem,

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych, których granice przebiegają po obrysie i którzy korzystają z części nieruchomości przyległych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, mają obowiązek utrzymywać je w czystości i porządku.

Bardzo ważnym obowiązkiem jest natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na innych terenach użytku publicznego w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach i terenach zielonych. Niedawno zakupiliśmy specjalne zestawy do sprzątania po czworonożnym pupilu. Już w najbliższych dniach będą one dostępne – całkowicie nieodpłatnie - m.in. w strzelińskich lecznicach dla zwierząt, działających przy ul. Św. Floriana i Brzegowej oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie (parter – pokój nr 1).

Do najważniejszych zakazów wynikających z regulaminu należą:

- zakaz gromadzenia odpadów poza pojemnikami i miejscami przeznaczonymi do ich gromadzenia;

- zakaz spalania odpadów; zwłaszcza niebezpiecznych na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, za wyjątkiem odpadów drzewnych niezawierających substancji niebezpiecznych oraz odpadów zielonych, w sposób nieuciążliwy dla nieruchomości sąsiednich;

- zakaz pozbywania się odpadów niezgodnie z obowiązującymi przepisami;

- zakaz wylewania nieczystości ciekłych do rowów, rzek i na powierzchnie ziemi;

- wyprowadzania zwierząt na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci, boiska szkolne i inne obiekty sportowo- rekreacyjne;

- zakaz przyklejania plakatów, ogłoszeń, itp. w miejscach do tego nieprzeznaczonych

- niszczenia obiektów małej architektury, placów zabaw,

Obowiązki i zakazy wydają się być restrykcyjne, ale tak naprawdę funkcjonują one w naszej Gminie od szeregu lat i służą nam wszystkim. Każdy z nas chce żyć w zadbanym i czystym otoczeniu, a stosowanie się do tych kilku zasad nam to umożliwi.

Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Strzelin można zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy ( tel. 713921971 (wewn. 146) ) lub do Straży Miejskiej (tel. 713921971 (wewn.139).

Mam nadzieję, że wspólnie zadbamy, by nasza Gmina była jeszcze czystsza i piękniejsza.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin

 

Dorota Pawnuk