Informacja Burmistrza

Źródłem unoszącego się nad Strzelinem smrodu są odstojniki, gdzie trafia woda z mycia burakówOd dłuższego czasu mieszkańcy Strzelina oraz innych okolicznych miejscowości skarżą się na uciążliwy i bardzo nieprzyjemny zapach, który jest efektem ubocznym produkcji cukru. Bardzo wiele skarg, zgłoszeń oraz próśb o podjęcie interwencji wpływa do Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.

Strzeliński samorząd podjął szereg działań na rzecz rozwiązania problemu, ale skuteczną reakcję utrudnia brak odpowiednich regulacji prawnych. Gmina Strzelin od dwóch lat konsekwentnie monituje u właściwych służb w sprawie uciążliwości odorowej, związanej z działalnością Cukrowni Strzelin. Na przestrzeni dwóch ostatnich lat Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie kilkakrotnie informował o problemie Starostwo Powiatowe w Strzelinie oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Strzeliński magistrat zwracał się też bezpośrednio do władz cukrowni o przedstawienie podjętych i planowanych działań mających na celu zmniejszenie skali problemu. Teren cukrowni wielokrotnie kontrolowali pracownicy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Starostwa Powiatowego w Strzelinie. Niestety, w ostatnich miesiącach nieprzyjemny odór mocno się nasilił. W związku z tym, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin, straż pożarna dokonała pomiaru zanieczyszczeń powietrza pod kątem obecności szkodliwych substancji chemicznych. Pomiar wykonano w obawie o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców. Przeprowadzane badanie nie wykazało emisji żadnych niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego substancji. Nieprzyjemny odór jest bardzo uciążliwy, ale na szczęście nie zagraża zdrowiu naszych mieszkańców.
Samorządy gminne mają bardzo ograniczone możliwości działania na rzecz zmniejszenia uciążliwości zapachowych, wytwarzanych przez zakłady produkcyjne. Brak odpowiednich regulacji prawnych nie pozwala gminom na skuteczne rozwiązanie problemu. Prace nad tzw. „ustawą odorową” trwają, ale wciąż nie znamy ostatecznego kształtu oraz terminu wejścia w życie tego dokumentu. Z ostatnich informacji resortu środowiska wynika, że „ustawę odorową” może zastąpić kodeks dobrych praktyk, który będzie dokumentem sugerującym, zalecającym, podpowiadającym zachowania dla samorządów, projektantów, inwestorów i przedsiębiorców. Kodeks nie będzie jednak zawierał żadnych konkretnych zakazów i nakazów. Faktem jest, że w obecnym stanie prawnym samorządy gminne zwyczajnie nie mają narzędzi umożliwiających skłonienie zakładów produkcyjnych do ograniczenia odorów. Warto podkreślić, że emisja do powietrza nie dotyczy odorów i jest regulowana jedynie w zakresie wprowadzania do powietrza substancji oraz pyłów. Cukrownia Strzelin posiada stosowne zezwolenia w tym zakresie. Odory to nie zawsze substancje szkodliwe, których emisja do powietrza wymaga zezwolenia. Nieprzyjemne zapachy są jednak niezwykle uciążliwe dla mieszkańców, o czym przekonujemy się od dłuższego czasu. Dlatego niezbędne są odpowiednie przepisy, które pozwoliłyby walczyć z tego typu zanieczyszczeniami. W obecnym stanie prawnym gmina nie jest uprawniona do prowadzenia postępowań w zakresie emisji do powietrza. Odpowiednią delegację prawną do tego typu działań mają - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz starostwa powiatowe. Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie na bieżąco informuje w/w jednostki o problemie i monituje o podjęcie stosownych działań. Zarówno WIOŚ we Wrocławiu, jak i Starostwo Powiatowe w Strzelinie podjęły już odpowiednie działania. 9 kwietnia br. teren cukrowni skontrolowali pracownicy Starostwa Powiatowego w Strzelinie, którym towarzyszyli strażnicy miejscy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie. Celem kontroli było sprecyzowanie zakresu przeglądu ekologicznego, który ma wykonać cukrownia, aby określić źródła uciążliwego zapachu i możliwości jego ograniczenia. Z informacji uzyskanych przez Komendanta Straży Miejskiej od dyrektora Cukrowni Strzelin wynika, iż likwidacja przykrego odoru może nastąpić poprzez rozbudowę instalacji przyzakładowej oczyszczalni. Cukrownia planuje rozpoczęcie tego przedsięwzięcia w 2016 roku.