Burmistrz bezsilna wobec smrodu

Radny Jerzy Wójcikiewicz (w środku) zwrócił uwagę na zabezpieczenie dojazdów do rozpoczętych budówRadni zostali poinformowali m.in. o spotkaniu na temat rozwiązania problemu tzw. bomby ekologicznej oraz modernizacji linii kolejowej. Kto z zebranych nie mógł zgodzić się z decyzją GDDKiA? Czy burmistrz ma plany związane z potwornym fetorem pochodzącym z cukrowni?

We wtorek, 31 marca, w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin odbyła się VI sesja rady Miejskiej. Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji burmistrz Dorota Pawnuk przedstawiła sprawozdanie z działalności między sesjami.
Niedawno miało miejsce spotkanie z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych na temat rozwiązania problemu tzw. bomby ekologicznej w Karszowie. Jeżeli uzyskana zostanie zgoda, tereny w obrębie sołectwa Mikoszów będą mogły zostać przyłączone do Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. – Doszliśmy do wniosku, że spróbujemy rozwiązać problem nieszczelnych szamb na terenie Agencji w miejscowości Karszów. Agencja dofinansuje zaprojektowanie i budowę lokalnej oczyszczalni ścieków. W tym momencie wspólnie z projektantem badamy, czy jest w ogóle techniczna możliwość, żeby tego typu rozwiązanie zastosować – powiedziała burmistrz.
Pawnuk spotkała się także z przedstawicielami Nadleśnictwa Henryków oraz przedstawicielami wykonawcy drogi gminnej, która została tam zbudowana. Mieszkańcy zgłaszali, że wykonawca zniszczył drogi śródpolne. Część zaniedbań zostanie poprawiona.
Wraz z Waldemarem Grochowskim, wójtem gminy Borów odbyło się również spotkanie u członka zarządu województwa dolnośląskiego Jerzego Michalaka. Rozmowy dotyczyły modernizacji linii kolejowej Wrocław-Międzylesie. Na kolejnym spotkaniu w Strzelinie obecny będzie także przedstawiciel PKP TLK oraz wójtowie i burmistrzowie miejscowości, które leżą na tej trasie.
Burmistrz omówiła spotkanie z firmą, która zainteresowana jest remontem i utrzymywaniem linii kolejowej do Górki Sobockiej. – Firma już poczyniła rozmowy z kopalniami, rozmowy czysto biznesowe i jest bardzo zainteresowana tym tematem. Jak mówi, byłby to precedens na skalę Polski, gdyby coś takiego udało się na terenie gmin Strzelin i Kondratowice zrealizować – mówiła Pawnuk.
Ponadto realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zadanie pn. Dofinansowanie na remont i przebudowa bloku żywieniowego oraz szatni budynku PSP nr 4 otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 300 000 zł.

Odmówili pozytywnej opinii
Pierwsza uchwała dotyczyła utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze miasta i gminy Strzelin dla przeprowadzenia wyborów na prezydenta RP, zarządzonych na 10 maja 2014 r. Bogusława Zalewska z UMiG przypomniała, że poprzednia Rada Miejska podzieliła gminę na czternaście stałych obwodów głosowania. Dwa odrębne obwody znajdują się w SCM oraz Zakładzie Karnym. Uchwała podjęta została jednogłośnie.
Przy uchwale w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzelin zachodni – Szczawin” refleksją podzielił się radny Piotr Litwin. – Nie tak dawno podejmujemy decyzję związaną z budową i apelem do Ministerstwa Infrastruktury o budowę obwodnicy dla Strzelina, a przystępując do planu zmiany zagospodarowania przestrzennego GDDKiA odmawia nam w planie, który kiedyś już raz był zatwierdzony, pozytywnej opinii dotyczącej tego zapisu. Trudno mi to zrozumieć ze względu na to, jak ważna jest poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy – mówił Litwin. Proponował, aby GDDKiA przyjechała i zobaczyła jak wygląda rondo, kiedy mieszkańcy wyjeżdżają do pracy i z niej wracają. Ostatecznie radni głosowali za podjęciem uchwały.
W kolejnej części obrad radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Strzelin w 2015 r. Radni byli także za uchwałą w sprawie nadania nazwy ulicy w Gęsińcu oraz w sprawie sprzedaży nieruchomości w Bierzynie.

Stężenie fetoru zagrożeniem dla zdrowia?
Uchwałę w sprawie budżetu gminy Strzelin na rok 2015 przedstawiła skarbnik Łucja Szczepańska. Dochody zwiększone zostały o 382 680 zł, natomiast wydatki o 1 348 365 zł. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 619 815 zł. Przychody budżetu to kwota 3 552 285 zł, natomiast rozchody ustalone są w kwocie 4 172 100 zł. Następnie przedstawiona została uchwała w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Strzelin, po czym obie zostały podjęte.
W punkcie dotyczącym interpelacji i zapytań głos zabrał radny Jerzy Wójcikiewicz. – Na teraźniejszej i poprzedniej sesji nadawaliśmy nazwy ulic m.in. Wiosenna, Pogodna. Mieszkańcy, którzy budują się przy tych, teoretycznie tylko na razie „na papierze” ulicach bardzo proszą, żeby zabezpieczyć im dojazd do rozpoczętych budów i utwardzić te drogi. Byłby to początek realizacji tych dróg, o których mówimy – powiedział radny. Pawnuk odpowiedziała, że takich spraw oraz podań jest bardzo dużo i w pierwszej kolejności należy zabezpieczyć dojazd na tych drogach, gdzie to gmina wzięła pieniądze, a nie właściciel prywatny.
Radny Julian Kaczmarek pytał, co uczynił burmistrz w związku z unoszącym się nad miastem fetorem i kiedy coś zmieni się w tej sprawie. – Są takie momenty, że stężenie tego fetoru jest tak potworne, że to nie tylko sprawia dyskomfort, ale uważam, że jest to zagrożenie dla zdrowia – zauważył Kaczmarek. W odpowiedzi Pawnuk wyjaśniła, że, niestety, w polskim prawie nie ma normy zapachu. Sama jako burmistrz nie ma narzędzi, aby zmobilizować cukrownię do zaprzestania produkcji, której skutki uboczne są uciążliwe dla mieszkańców.