Żyjemy „od pierwszego do pierwszego”

Przedstawieniem wyników badań zajęła się Agata Bulicz (z lewej). Na zdjęciu również przewodnicząca komisji Magdalena SiedlarzRadni RM Strzelina zebrali się, by podczas kolejnej Komisji Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu omówić bieżące sprawy gminy. Najważniejszym punktem obrad było przedstawienie raportu z badań: „Miasto i Gmina Strzelin w ocenie mieszkańców”.

Na początku przewodnicząca komisji Magdalena Siedlarz zaproponowała wprowadzenie do porządku dwóch dodatkowych punktów dotyczących analizy działalności GOPS-u za 2014 r. oraz budżetu profilaktyki alkoholowej. Po krótkiej dyskusji, radni przyjęli nowy porządek obrad.
Następnie głos zabrała Agata Bulicz z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która dokładnie omówiła i przeanalizowała wyniki badań przeprowadzonych na terenie gminy Strzelin. Badania dotyczyły opinii mieszkańców na temat warunków życia na tym terenie. Twórcy poddali badaniom 266 osób i określili błąd statystyczny na poziomie 6 %. Raport podzielono na 4 części: metodologia i okoliczności badania, charakterystyka socjoekonomiczna badanych, opinie mieszkańców na temat warunków życia w gminie oraz oczekiwania mieszkańców wobec władz gminy.
Wśród badanych znalazło się 139 kobiet i 127 mężczyzn, wszyscy pełnoletni. 33,83% badanych to ludzie z wykształceniem wyższym, 23,31% ze średnim i 20,68 z zawodowym. Aż 61% ankietowanych to osoby zamężne/żonate. Z badań wynika, że zdecydowana większość żyje w wieloosobowych gospodarstwach domowych. Pytania dotyczyły również ogólnego stanu technicznego mieszkań. Jeśli chodzi o swoją sytuacje ekonomiczną, badani określili ją jako średnią, a źródłem utrzymania w 55,64% jest etat.

Miasto oczami mieszkańców
Kolejnym zagadnieniem, omawianym w raporcie, była ogólna ocena gminy jako miejsca do życia. 45% respondentów określiło ją jako dobrą, a jedynie 1% powiedziało, że żyje się bardzo źle. W większości jednak badani przyznali, że żyją od pierwszego do pierwszego i nie mogą sobie pozwolić na nieprzewidziane wydatki. Przy okazji połowa badanych stwierdziła, że dziś żyje się tu lepiej niż 10 lat temu.
Do atutów miejscowości ankietowani zaliczyli bliskość przyrody, spokój i bezpieczeństwo oraz dobroć ludzi. Jednak ponad 39% przyznało, że gmina Strzelin niczym się nie wyróżnia.
Problematyczny okazał się brak pracy i trudność w jej znalezieniu, a także ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów. To z tymi problemami borykają się najczęściej mieszkańcy gminy.
Oceny działalności poszczególnych instytucji określono średnio na 3,5-4,5 w skali od 1-6. Gorzej wypadła natomiast ocena infrastruktury – tylko raz przekroczono próg 4 punktów.
Ostatnia część dotyczyła oczekiwań mieszkańców wobec władz. Stwierdzono, że przede wszystkim należy zająć się bezpieczeństwem publicznym (47%), modernizacją dróg i chodników (36%), wspieraniem dostępu mieszkańców do opieki zdrowotnej (35%) oraz wspieraniem i aktywizacją zawodową osób bezrobotnych (35%).
Warto dodać, że badania były bezpłatne i nie wiązały się dla gminy z żadnymi kosztami. Ich realizacją zajęli się wolontariusze.

Źródło: www.strzelin.pl