Budowa chodnika w Ulicy

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk informuje, że 6 maja br. rozpoczną się prace związane z budową chodnika w miejscowości Ulica, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396, wraz z budową zatok autobusowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Na przebudowywanym odcinku drogi wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu. Przewidywany termin zakończenia robót i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu przewiduje się na dzień 30 czerwca 2015r.

W ramach zadania zostanie m.in. wybudowany chodnik o nawierzchni bitumicznej (352,45 mb – strona lewa oraz 174,10 mb – strona prawa), przebudowane zostaną istniejące zjazdy do posesji w granicach ich obecnego stanu z dostosowaniem parametrów do warunków normatywnych, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz wpięcie się do istniejącej kanalizacji deszczowej jezdni drogi wojewódzkiej, remont istniejącej podbudowy, w miejscach poszerzenia wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowej. Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZURB Andrzej Żurek & Elżbieta Żurek z Borowa za kwotę 488.415,80 zł. Strzeliński samorząd otrzyma pomoc celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% wartości zadania.

Inwestycja w znaczny sposób przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych przy ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 396, na której występuje duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych.