Zgodnie zaopiniowali projekty

Radni zaopiniowali trzy projekty uchwałOstatnia Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowisk Rady Miejskiej Strzelina przyniosła wiele wniosków. Ponadto radni opiniowali trzy projekty uchwał. Pierwszy z nich dotyczył uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Strzelin – Stare Miasto”.

Monika Łuczak wyjaśniła, że plan obejmuje granice historycznego muru obronnego, biegnącego przez ul. Pocztową, Rybną, Młynarską, Brzegową i Staszica. Obecnie ten obszar posiada tylko dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
O kolejnym projekcie uchwały także mówiła Monika Łuczak. Chodziło o sporządzenie miejscowego panu zagospodarowania dla miejscowości Gębice.
Następnie „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelin na lata 2015-2020” przedstawił Marek Mierzwiński. Wspomniał, że wojewoda dolnośląski zakwestionował jej część, stąd wniesione poprawki.
Członkowie komisji wydali także opinię ws. sposobu realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Targowej w Strzelinie – projekty uzbrojenia terenu”.