Nowy chodnik za prawie 500 000 zł

Zadanie obejmie m.in. przebudowę zjazdów do posesjiW ostatnim czasie rozpoczęła się budowa chodnika przy ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 396 w miejscowoœci Ulica. Na przebudowywanym odcinku drogi wprowadzona zosta³a czasowa organizacja ruchu.

W ramach zadania wybudowany zostanie m.in. chodnik o nawierzchni bitumicznej (352,45 mb – strona lewa oraz 174,10 mb – strona prawa), przebudowane będą zjazdy do posesji w granicach ich obecnego stanu z dostosowaniem parametrów do warunków normatywnych, wykonana zostanie nowa kanalizacja deszczowa wraz z przykanalikami oraz wpięcie się do istniejącej kanalizacji deszczowej jezdni drogi wojewódzkiej. Ponadto prace obejmą remont istniejącej podbudowy, a w miejscach poszerzenia wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni zatoki autobusowej.
Zadanie zrealizuje Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ZURB Andrzej Żurek & Elżbieta Żurek z Borowa za 488 415,80 zł. Strzeliński samorząd otrzyma pomoc celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% wartości zadania. Termin zakończenia robót i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu przewiduje się na 30 czerwca 2015 r.