Zmodernizują linię kolejową?

Członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekty uchwałyGmina przygotowuje się do przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących zmiany granic obwodów geodezyjnych w niektórych miejscowościach. Pojawił się także apel o konieczności modernizacji linii kolejowej.

Te projekty uchwał przyjęli radni podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska RMS, która odbyła się 20 maja.
Na wniosek sołtysa Białego Kościoła oraz mieszkańców Wąwolnicy i Gębczyc pracownicy urzędu przygotowali projekt wyżej wymienionych zmian granic obwodów geodezyjnych w Białym Kościele, Gębczycach, Wąwolnicy i Dębnikach.
Następnie zaopiniowano projekt uchwały zmieniający uchwałę ws. przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelin”.
Również pozytywną opinię otrzymał kolejny projekt. Dotyczył on sposobu i częstotliwości odbierania odpadów komunalnych oraz ich zagospodarowania. Odpady zmieszane odbierane będą co najmniej raz w miesiącu, ale w okresie kwiecień-październik nie rzadziej niż raz na tydzień w budynkach wielolokalowych i raz na dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej. Tworzywa sztuczne będą odbierane co najmniej raz w miesiącu, natomiast szkło i makulatura raz na kwartał.
Należy także podkreślić, że od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych.
W dalszej kolejności pochylono się nad apelem o konieczności modernizacji linii kolejowej nr 276 na odcinku Wrocław-Kamieniec Ząbkowicki. Gmina Strzelin, wraz z gminami ościennymi, przygotowała taki apel, który może pomóc w przystąpieniu do remontu. Konieczność wynika nie tylko z odbywających się na tym odcinku połączeń pasażerskich, ale także z przewozu surowców skalnych. Projekt uchwały przyjęto jednogłośnie.
Radni dokonali również oceny wykonania budżetu gminy za rok 2014 w części dotyczącej przedmiotu działania komisji.
W przedostatnim punkcie omówiono wniosek właściciela przedsiębiorstwa wielobranżowego. Dotyczył on sprzedaży lokalu użytkowego, dzierżawionego przy ul. św. Floriana w Strzelinie. Zadaniem komisji było wydanie opinii w tej sprawie. Po dyskusjach radni zadecydowali, że pozytywnie zaopiniują wniosek, jednak ostateczna decyzja będzie należała do burmistrz Doroty Pawnuk.