Co teraz ze stawem w Białym Kościele?
Teraz staw w Białym Kościele wygląda zupełnie inaczej niż przez ostatnie 38-lat. Prawdopodobnie przez wiele najbliższych miesięcy nie będzie w nim wodyNiedawno pisaliśmy o masowym wyławianiu ryb z dolnego stawu w Białym Kościele. Dlaczego ten zabieg był niezbędny? Jakie plany wobec tego miejsca ma gmina Strzelin? Jak na tym skorzysta nowe osiedle w Gębczycach?
Zgodnie z wydanym przez starostę strzelińskiego pozwoleniem wodno-prawnym, gmina Strzelin zobowiązana jest do utrzymania we właściwym stanie technicznym i bieżącej konserwacji urządzeń służących do piętrzenia i retencjonowania wody oraz innych urządzeń związanych funkcjonalnie ze zbiornikami w Białym Kościele. Decyzja narzuca również konieczność remontu i podwyższenia wałów. Ponadto, niezbędne jest usunięcie przecieku wału, który zagraża jego stabilności. Jednakże stan techniczny oraz zakres napraw urządzeń hydrotechnicznych można było określić dopiero po spuszczeniu wody i odkopaniu z namułu. W związku z tym, przed przystąpieniem do remontu dolnego zbiornika wodnego w Białym Kościele konieczne było spuszczenie wody. W trakcie wykonywania tych prac Polski Związek Wędkarski przeprowadził odławianie ryb, które opisaliśmy w poprzednim numerze „Słowa”.
Obecnie trwają prace projektowe związane z remontem i oczyszczeniem zbiorników wodnych w Białym Kościele. Dopiero po ich przeprowadzeniu zostaną oszacowane koszty całego przedsięwzięcia oraz wszystkie techniczne szczegóły, m.in. miejsce składowania namułu. Wykonawca robót budowlanych zostanie wyłoniony w przetargu, który zostanie przeprowadzony po stworzeniu całości dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń. Gmina Strzelin stara się również o dofinansowanie na remont i oczyszczenie zbiorników wodnych w Białym Kościele. – Planujemy, aby w 2016 roku wykonać to trudne i kosztochłonne, ale potrzebne przedsięwzięcie – powiedziała burmistrz Dorota Pawnuk. – Jednocześnie przygotowujemy się do zmodernizowania Ośrodka Wypoczynku Świątecznego. W nowej perspektywie finansowania będziemy starać się pozyskać na ten cel środki zewnętrzne.
Burmistrz dodała, że jeszcze w tym roku zostanie opracowana dokumentacja na położenie sieci kanalizacyjnej do OWŚ. Przy okazji będzie można skanalizować nowo powstające osiedle domków przy ul. Nad Stawami w Gębczycach. Inwestorem tego zadania ma być Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie.