Budżet gminy jak jeden garnuszek
Jak poinformowała skarbnik gminy Łucja Szczepańska, limit wydatków na 2016 r. ustalony jest w kwocie 68 967 600 zł. Wydatki bieżące to 61 686 090 zł, a wydatki majątkowe - 7 281 500 złRadni Rady Miejskiej Strzelina zapoznali się z dochodami bieżącymi i majątkowymi zaplanowanymi przyszłorocznym budżecie. Poznali także wydatki związane z przedsięwzięciami na kolejne lata. Ponadto poruszona została kwestia pieniędzy przeznaczanych na integracje. - Wiem, że może się to spotkać z niezadowoleniem – mówiła burmistrz.
Posiedzenie komisji budżetu i rozwoju gospodarczego gminy Rady Miejskiej Strzelina odbyło się w poniedziałek, 30 listopada w Urzędzie Miasta i Gminy Strzelin. Po zatwierdzeniu porządku obrad oraz przyjęciu protokołu z poprzedniego posiedzenia radni przystąpili do dyskusji.
Pierwszy punkt dotyczył projektu budżetu na 2016 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej. Skarbnik Łucja Szczepańska z UMiG poinformowała, że projekt budżetu przewiduje dochody w kwocie 72 574 700 zł, na które składają się dochody bieżące w wysokości 69 748 810 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2 825 890 zł. Na bieżące składają się dochody z podatków i opłat w kwocie 25 500 294 zł. Największym dochodem jest podatek od nieruchomości w kwocie 14 825 000 zł i podatek rolny w kwocie 2 485 00 zł.

Budowa ronda i remont zbiornika wodnego
Większym źródłem dochodów jest również opłata za odpady komunalne – 3 653 500 zł. Kolejnym źródłem są udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 17 631 584 zł. Składa się na nie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 15 331 584 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 2 300 000 zł. Następnym źródłem dochodów są dochody z majątku gminy, które są planowane na 3 594 583 zł. W kwocie tej dochody bieżące wynoszą 1 744 583 zł, a dochody ze sprzedaży majątku gminy wynoszą 1 850 000 zł. Dochody z gminnych jednostek budżetowych wynoszą 1 021 715 zł, natomiast z dotacji celowych to 9 843 099 zł.
Na plan dochodów majątkowych składają się kwoty wpływów ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego – 200 000 zł i wpłat ze sprzedaży nieruchomości – 1 650 000 zł. Planowane są także dotacje celowe w kwocie 250 000 zł (remont i uszczelnianie zbiornika wodnego w Białym Kościele) i 675 000 zł (budowa chodników w Strzegowie, Ludowie Polskim, Górcu i dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Gęsińcu, Górcu i Kuropatniku).
W dalszej części przybliżone zostały wydatki na 2016 r. Limit wydatków ustalony jest na 68 967 600 zł. Wydatki bieżące to 61 686 090 zł, a majątkowe - 7 281 500 zł. Skarbnik poinformowała także o planowanych wydatkach na przedsięwzięcia w kolejnych latach, które łącznie wynoszą 5 397 492 zł. Pierwsze zadanie to budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich (łącznie to 1 722 492 zł, w roku 2016 – 500 000 zł, w roku 2017 – 1 222 492 zł). Drugie zadanie to budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Strzegowie (łącznie 1 005 000 zł, w roku 2016 - 40 000 zł, w roku 2017 - 965 000 zł). Następnym zadaniem jest remont i oczyszczenie zbiornika wodnego w Białym Kościele (łącznie 1 570 000 zł, w roku 2015 – 70 000 zł, w roku 2016 – 500 000 zł, w roku 2017 – 1 000 000 zł). Kolejne zadanie to rekultywacja kwatery składowiska w Wąwolnicy (łącznie 1 000 000 zł, w latach 2016, 2017 i 2018 – 200 000 zł, w roku 2019 – 100 000 zł). Ponadto termomodernizacja sali sportowej (łącznie 50 000 zł, w roku 2017 – 10 000 zł, w roku 2018 – 40 000 zł) i termomodernizacja zaplecza basenu miejskiego (łącznie 50 000 zł, w roku 2018 – 10 000 zł, w roku 2019 – 40 000 zł).

Wnioski zostaną odrzucone
- Można powiedzieć, że ta analiza wieloletniej prognozy finansowej jest bardzo optymistyczna. Cieszy przede wszystkim jeśli chodzi o zmniejszenie wydatków bieżących – stwierdził radny Piotr Litwin. Większością głosów radni pozytywnie zaopiniowali wieloletnią prognozę finansową. Podobną opinię uzyskał projekt budżetu na 2016r.
- Czy mamy jakieś instrumenty, czy możemy jedynie prosić i rozmawiać z sołtysami, żeby następny fundusz sołecki wyglądał inaczej, jeżeli chodzi o wydatki na tzw. integrację? – pytał radny Litwin. Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk wyjaśniła, że ma prawo uznać lub odrzucić trafiające do niej wnioski. W przypadku odrzucenia danego zadania, sołectwo ma prawo odwołać się do Rady Miejskiej Strzelina. – Poinformuję sołtysów, że jeżeli w przyszłym roku pieniądze na imprezy integracyjne przekroczą pulę 30% całkowitej puli środków przyznanej na dane sołectwo, to takie wnioski będą odrzucone. Wiem, że może się to spotkać z niezadowoleniem. Jeżeli będziemy wraz z radnymi mówić jednym głosem, to być może będziemy mogli tę złą tendencję zatrzymać – mówiła burmistrz.
Ponadto Pawnuk zaznaczyła, że fundusz sołecki przeprowadzany jest już szósty rok. - Mieszkańcy podchodzą do tych pieniędzy z funduszu jak do swoich, wnioskowych pieniędzy. Z jednej strony jest to fajne, że się utożsamiają z tym funduszem. Staram się tłumaczyć, że budżet gminy to jest jeden garnuszek, gdzie jest fundusz sołecki i zapisane zadania gminy – powiedziała burmistrz.