Zające czekają na wybudowanie drogi?
Przewodniczący Ireneusz Szałajko życzył siły i konstruktywnej energii w nowym rokuObrady ostatniej sesji Rady Miejskiej Strzelina w 2015 r. były pełne wniosków i pytań. Co zostało uwzględnione w projekcie uchwały budżetowej i jakie kwoty przeznaczono na konkretne zadania? Kto od kilkudziesięciu lat czeka na nową drogę? Burmistrz prosiła jednego z radnych, aby nie rzucał niesprawiedliwych oskarżeń. - To naprawdę boli – powiedziała.
Posiedzenie XVI sesji Rady Miejskiej Strzelina odbyło się w poniedziałek, 28 grudnia. Po zatwierdzeniu porządku obrad i przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji radni przystąpili do podejmowania uchwał.
Pierwsza z nich dotyczyła Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta i gminy Strzelin na lata 2016-2021. Radna Renata Dobucka pytała o bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców. – Czy zakres proponowanych celów mieści się w nowej ustawie, która wejdzie w życie w styczniu 2016 r.? Mówimy o bezpłatnych punktach pomocy prawnej – mówiła radna. Władysława Maturlak, kierownik GOPS w Strzelinie, wyjaśniła, że jeżeli taka ustawa wejdzie, to usługi będą świadczone. Zapewniła, że zostaną podjęte starania, aby powstał klub poradnictwa prawnego dla mieszkańców gminy Strzelin, którzy wymagają wsparcia. Większość radnych była za przyjęciem uchwały.
Zdegradowany Rynek
Podczas dyskusji nad projektem uchwały budżetowej radny Stanisław Furdykoń wnosił o utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych na pierzei południowo-wschodniej wraz z terenami przyległymi w Rynku w Strzelinie” i zapisanie kwoty 30 000 zł.
- Czy my nie łamiemy dzisiaj uchwały? Dla mnie, zgodnie z procedowaniem nad uchwałą budżetową, wnioski powinny być złożone i zamknięte. Komisja mogła się spotkać kilka razy i wtedy był czas, żeby składać wnioski, a pani burmistrz by się do nich dostosowała – powiedział radny Piotr Litwin. Dodał, że burmistrz zawsze może złożyć autopoprawkę lub inne wnioski dotyczące budżetu. Radca prawny Dawid Maciejewski wyjaśnił, że podczas dyskusji nad projektem uchwały budżetowej mogą być składane wnioski, natomiast powinni je składać i odczytywać radni.
Burmistrz Dorota Pawnuk stwierdziła, że popiera wniosek, gdyż należy przygotowywać się do możliwości pozyskiwania pieniędzy na rewitalizację zdegradowanych obszarów miejskich. – Takim obszarem na pewno jest nasz strzeliński Rynek. W związku z tym, że jest to teren objęty strefą konserwatorską dobrze byłoby, żeby zadanie zostało uruchomione już pod koniec starego roku, a nie wprowadzane w ciągu roku budżetowego – powiedziała. Radny Furdykoń wycofał wniosek, natomiast burmistrz zaproponowała, aby w dziale „Transport i łączność” zmniejszyć kwotę na odbudowę chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie do 70 000 zł, a 30 000 zł przeznaczyć na nowe zadanie, o które wcześniej wnioskował radny.

„Może o to panu radnemu chodzi, żeby zabolało”
Radny Julian Kaczmarek złożył wniosek, aby w dziale „Transport i łączność” wykreślić zadanie „Budowa ul. Reja w Strzelinie” (230 000 zł) i utworzyć zadanie „Budowa ul. Rubinowej w Szczawinie”. Zaproponował, aby wybrać się na wycieczkę w to miejsce, ponieważ niektórzy mieszkańcy czekają na tę drogę kilkadziesiąt lat.
– Chyba mówimy o innej drodze, bo jest to droga, którą gmina przejęła od prywatnych właścicieli całkiem niedawno. Są tam nowe domy i mieszkańcy kilkadziesiąt lat czekają na wybudowanie drogi? Chyba zające, bo nie mieszkańcy. Bardzo prosiłabym o nierzucanie tak niesprawiedliwych oskarżeń, bo to naprawdę boli. I może o to panu radnemu chodzi, żeby zabolało – powiedziała burmistrz. Większością głosów wniosek radnego został odrzucony.
W dalszej części ponownie głos zabrał radny Kaczmarek. Wnioskował, aby przenieść 40 000 zł z działu „Ochrona zdrowia” na profilaktykę, zmieniając zapis dotyczący przeznaczenia kwoty na szczepienia HPV. - Pani burmistrz, wirusów brodawczaka ludzkiego jest 150. Przeciwko którym wirusom pani chce szczepić dziewczynki? W mojej ocenie to jest tak samo jak szczepienie przeciwko grypie, wirusów jest blisko 200. Uważam, że te 40 000 zł powinno być przeznaczone na profilaktykę, a nie wspieranie koncernów, które produkują szczepionki – powiedział radny Kaczmarek. Burmistrz wytłumaczyła, że dziewczynki będą zaszczepione przeciwko tym samym wirusom, przeciwko którym są szczepione od 5 lat. – Nie widzę powodu, żeby kolejnemu rocznikowi odbierać szansę właśnie na profilaktykę – mówiła Pawnuk. Wniosek radnego został odrzucony.
Wydatki na przyszły rok
Następnie burmistrz przedstawiła propozycję wprowadzenia wymienionych zmian do projektu budżetu na 2016 r. W dziale „Transport i łączność” zwiększa się wydatki o kwotę 100 000 zł i wpisuje się zadania „Utwardzenie ul. Wiosennej w Gęsińcu” (30 000 zł) oraz „Odbudowa chodnika na ul. Brzegowej w Strzelinie etap I” (70 000 zł). Zmniejsza się wydatki o 100 000 zł przeznaczone na drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Gęsińcu, Górcu i Kuropatniku.
W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zwiększa się wydatki o 10 000 zł na zadaniu: „Dofinansowanie zakupu radiowozu dla KPP w Strzelinie”. W dziale „Oświata i wychowanie” zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20 000 zł, wykreśla zadanie inwestycyjne pn. „Remont chodnika obok PSP nr 5 w Strzelinie, ul. Brzegowa” z kwotą 30 000 zł i dopisuje się nowe zadanie pn. „Przebudowa kanalizacji sanitarnej w PSP nr 4 w Strzelinie”, z kwotą 10 000zł.
W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się wydatki majątkowe o 12 036 zł i proponuje nowe zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Strzelin” (12 036 zł). Opracowanie dokumentacji dotyczyć będzie właścicieli posesji, którzy chcieliby wykonać taką instalację w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto zmniejsza się wydatki majątkowe przeznaczone na zadanie „Rekultywacja kwatery składowiska w Wąwolnicy” o 72 646 zł i zmienia się nazwę zadania na „Dolnośląski Projekt Rekultywacji” z kwotą 127 354 zł oraz zwiększa się wydatki bieżące na zarządzanie i monitoring składowiska odpadów komunalnych w Wąwolnicy o 15 500 zł. Po długiej dyskusji strzelińscy radni przyjęli uchwałę budżetową
W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne „Odbudowa ratusza w Strzelinie – etap II” o 30 000 zł oraz zadanie „Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych na pierzei południowo-wschodniej wraz z terenami przyległymi w Rynku w Strzelinie” o 30 000 zł. W dziale „Kultura fizyczna” zwiększa się wydatki o 5 110 zł i wpisuje się zadanie inwestycyjne „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Dębniki”. Dochody budżetu to 72 574 700 zł, w tym dochody bieżące - 69 748 810 zł, a dochody majątkowe - 2 825 890 zł. Plan wydatków wynosi 68 967 600 zł, z tego wydatki bieżące – 61 691 590 zł, a wydatki majątkowe – 7 276 010 zł. Ostatecznie radni głosowali za wszystkimi wnioskami, a tym samym uchwała budżetowa na 2016 r. została przyjęta.
W punkcie dotyczącym zapytań radny Kaczmarek pytał, jakie jest wynagrodzenie członków zarządu i rad nadzorczych w dwóch spółkach prawa handlowego, które są własnością skarbu gminy Strzelin (ZWiK i SCSE). Pytał również, kiedy zostaną usunięte śmieci składowane na Kozińcu, które od jakiegoś czasu zalegają tam w większych ilościach.
Na koniec przewodniczący Ireneusz Szałajko życzył zebranym i radnym dużo siły oraz konstruktywnej energii w przyszłym roku. Wyraził nadzieję, że różnica zdań będzie przedstawiana przyzwoicie, a sesje będą zwieńczeniem ustaleń uzgadnianych na komisjach.