Pielęgniarki odchodzą ze szpitala

Pielęgniarki z SCM dyskutują ze starostąTo, co zafundowano pielęgniarkom w strzelińskim szpitalu, nie mieści się w głowie. Ich zarobki są żałośnie niskie, a jednocześnie prezesi i szefowie samorządów zarabiają 5-10 razy więcej. Kiedy pracownice szpitala chciały o swoich problemach rozmawiać, okazało się, że na sesję nie przyszedł prezes SCM Krzysztof Kurowski. Pielęgniarki nie mając wyjścia, podjęły dramatyczne kroki...

Rozpoczynający sesję przewodniczący Mariusz Majewski, po przedstawieniu propozycji wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego punktu odczytanie wyżej wymienionych pism, otrzymał potwierdzenie ze strony starosty Marka Warcholińskiego, iż zabierze on głos jako przedstawiciel właściciela szpitala. Po czym gos zabrał radny Aleksander Bek, który podkreślił nieobecność prezesa SCM Krzysztof Kurowski, i wyraził obawę o możliwość niekompleksowego omówienia tak ważnej kwestii.
- Składam propozycję, aby w najbliższym czasie, w trybie pilnym, zwołać sesję nadzwyczajną, na której jed
ynym tematem będzie omówienie sytuacji w Strzelińskim Centrum Medycznym. Wszystkie strony będą przygotowane, wszyscy zainteresowani będą obecni i my jako radni, nie z informacji prasowych, ale na podstawie wcześniej otrzymanych materiałów, po zapoznaniu się z sytuacją, będziemy w stanie dobrze i w pełni przeanalizować sprawę kłopotów w SCM – powiedział radny.
Sala obrad podczas sesji była pełna... Przypieczętował w ten sposób bieg późniejszych wydarzeń, tzn. oddalenie dyskusji i rozmów z przybyłymi tego dnia licznie pracownikami SCM na późniejszy termin. Wśród pielęgniarek słychać było oburzone głosy: „świetnie” i „super”.
Jeśli chodzi o samo odczytane tego dnia pisma, to apelowały one o pilną poprawę warunków pracy, a
przede wszystkim o znaczne zwiększenie wynagrodzenia, które wynosi obecnie dla etatu pielęgniarki 1493 zł brutto i jest najniższym w Polsce (stawka za godzinę nocną – 6,40zł brutto, za godzinę świąteczną – 4,43zł brutto).
- Te kobiety odarto z godności zawodowej. Ich wynagrodzeń nie da się nawet porównać do wynagrodzeń najniżej wykwalifikowanych pracowników fizycznych. Z wielkim żalem muszę stwierdzić, że w Strzelinie nie docenia się pielęgniarek i położnych, a jest to kadra świetnie wykształconych profesjonalistów, która w SCM jest traktowana niedopuszczalnie - mówiła Urszula Olechowska, przewodnicząca Dolnośląskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych (…) Zlekceważenie tej grupy zawodowej doprowadziło do desperackiego kroku ze strony pielęgniarek instrumentariuszek i pielęgniarek anestezjologicznych, które 21 stycznia 2015 roku złożyły wypowiedzenia, co skutkować będzie paraliżem szpitala (…) Nasuwa się pytanie do państwa, panie i panowie radni, czy ostatnie inwestycje w szpitalu mają na celu przygotowanie spółki SCM do sprzedaży? - pytała Urszula Olechowska, której wystąpienie nagrodzono gromkimi brawami.
- Brak podwyżek wynagrodzeń może spowodować masowe odejścia z pracy - mówił z kolei Jan Podgórski przewod
niczący NSZZ „Solidarność” - Apeluję do pana starosty o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu rozwiązania dramatycznej sytuacji pracowników SCM (...) Teraz nadszedł czas na rozwiązania, które zmienią położenie pielęgniarek. Szkoda wyrzeczeń, szkoda pieniędzy publicznych włożonych w szpital... proszę, w trybie pilnym, o podjęcie odpowiednich kroków! - apelował Jan Podgórski.
Starosta poparł propozycję Aleksandra Beka dotyczącą zwołania sesji nadzwyczajnej w sprawie sytuacji w SCM.
- Źle się stało, że po 8 latach funkcjonowania SCM pracownicy przychodzą do nas z takim problemem - mówił Marek Warcholiński. - Padają mocne słowa (…) W ubiegłym roku zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę zobowiązującą prezesa SCM Krzysztof Kurowski do przestrzegania rozporządzenia prezesa rady ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Niestety, za tym wezwaniem nie poszły czyny – podkreślił.
Odbyła się nerwowa wymiana zdań pomiędzy radnym Norbertem Rabą, który dążył do dyskusji w sprawie fatalnej sytuacji w SCM, a Aleksandrem Bekiem oraz przewodniczącym Mariuszem Majewskim, który, jako reprezentant rady, nie widział obowiązku jej przeprowadzenia, (po negatywnej decyzji rady).
- Są tutaj ludzie, praktycznie cała załoga średniego personelu medycznego SCM, którzy oczekują z naszej strony jakiegoś głosu, jakiejś reakcji na to, co dzisiaj usłyszeliśmy. Uważam, że powinniśmy się na ten temat wypowiedzieć, ale będzie to oczywiście wola większości – nawoływał N. Raba.
Pielęgniarki, z cierpkim „dziękujemy bardzo” na ustach, ubrały się i opuściły salę obrad. Były oburzone, że radni nie dostali kompletnych materiałów w ich sprawie.
- Przecież my mamy do was zaufanie, jesteście przez nas wybrani – krzyczały.
Miały także pretensje do byłego starosty, który, ich zdaniem, przez okres swojego urzędowania także niewiele im pomógł. Wyszły z silnym postanowieniem złożenia wypowiedzeń z pracy.

Budżet powiatu
Po przerwie radni przyjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu strzelińskiego na lata 2015-2023. Prognoza zakłada oszczędną gospodarkę finansową oraz ograniczenie zatrudnienia. Radni, nie bez dyskusji, przyjęli także uchwałę budżetową powiatu strzelińskiego na 2015 rok. Prognozowane dochody powiatu wynoszą 48 712 tys zł, w tym dochody pochodzące ze sprzedaży nieruchomości 1 mln zł. Jak zaznaczył przewodniczący komisji budżetu Aleksander Bek:
- Komisja zwraca uwagę zarządowi powiatu na konieczność podjęcia szczególnych działań zapewniających wykonanie zaplanowanych dochodów własnych, odbiegających swoją wysokością od poziomu wykonania w ostatnich latach.
Wydatki zaplanowano w kwocie 47 154 tys zł.
Starosta podkreślił, że realizacja budżetu będzie trudna. Rada musi mieć świadomość bardzo realnej potrzeby dokonywania w nim zmian.
Klub Samorządowej Platformy Obywatelskiej złożył propozycję skonkretyzowania jednego z zapisów budżetu, dotyczącego termomodernizacji oraz remontu powiatowych obiektów publicznych (oświatowych) ze względu na fakt, iż kończy się czas na zaplanowane wykorzystania środków unijnych, ze względu na potrzebę inwestowania, jednak, po długiej dyskusji, podczas której padło znamienne sformułowanie, że „dzielimy biedę, straszną biedę”, rada nie przyjęła wniosku.
Zatwierdzono plan pracy komisji stałych. Ustalono także, że sesje odbywać się będą w ostatnich dniach miesiąca. Delegowano radnych Jacka Maćkówkę i Władysława Białkowskiego w skład komisji bezpieczeństwa i porządku. Przyjęto uchwałę dotyczącą wystosowania apelu w sprawie przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki – autostrada A4 oraz obwodnicy Strzelina. Inicjatorką apelu jest burmistrz miasta i gminy Strzelin Dorota Pawnuk.
- Gra jest warta świeczki. Ten apel nic nas nie kosztuje. Co do realności projektu, nie chciałbym się wypowiadać, ale tego typu wspólne działanie gmin jest istotne. Trzeba spróbować! - stwierdził Marek Warcholiński.
- Cel jest szczególny i szczytny - dodał Mariusz Majewski. - Mówimy o rozwoju infrastruktury drogowej powiatu strzelińskiego. Mówimy o zadaniach inwestycyjnych bardzo istotnych z punktu widzenia nie tylko miasta Strzelina, ale wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu (…) Chodzi o to, aby pokazać, że jest problem, który należy rozwiązać.Zdjęcie przedstawia pasek z miesięcznym wynagrodzeniem pielęgniarki z 30 - letnim stażem pracy. Widniejący na nim tzw. dodatek kwotowy w wysokości 150 zł brutto jest wynagrodzeniem za miesięczną opiekę nad pacjentami w Zakładzie Opiekuńczo Leczniczym (ZOL)

Starosta do RIO?
Radna Agnieszka Bugryn, stwierdziła, że czuje się oszukana przez starostę, który na ostatniej sesji (29.12.2014) stwierdził, że zajęcia komornicze jednego z przedsiębiorców zalegających z opłatami na rzecz powiatu strzelińskiego nie zostały zdjęte i nie zostaną - do momentu podpisania ugody (ugoda do dnia 29.01 nie został zawarta). Radna sprawdziła informację i jak się okazuje zarząd zdjął zajęcia komornicze 22.12.2014 uchwałą z 30 grudnia. Po tłumaczeniu starosty radny Norbert Raba stwierdził:
- Mamy taką sytuację. Panowie 22 grudnia podejmujecie decyzję w głosowaniu – 5 za – o odblokowaniu kont zajętych przez komornika. Na sesji 29 grudnia mówicie, że jeszcze nie odblokowaliście tych kont. Potem (30 grudnia) dorabiacie do tego uchwałę zarządu z mocą obowiązującą z 22 grudnia. Ja pytać więcej nie będę, panie starosto, tylko w trybie artykułu ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zwrócę się do regionalnej izby obrachunkowej, aby zbadała paragraf 5 o nieściąganiu publicznych zobowiązań wobec skarbu państwa. Na sesji omawiano także sprawę uszkodzonej wiaty w Kalinowej, programu PL13 dotowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, współdziałania powiatu i gminy Strzelin przy budowie chodników w Szczawinie, mostu w Wójcinie oraz oświadczeń majątkowych dyrektorów Zespołu Placówek Oświatowych w Strzelinie, a także arkusza organizacyjnego ZPO.