Regulamin

Ocena użytkowników: 3 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Regulamin zamieszczania i publikacji ogłoszeń drobnych

§ 1 Procedura zlecenia i publikacji ogłoszenia
1. Regulamin niniejszy określa zasady zamawiania i publikowania drobnych ogłoszeń na portalu www.sloworegionu.pl, którego właścicielem jest Agencja Reklamowo-Wydawnicza Słowo Regionu Strzelińskiego s.c., 57-100 Strzelin, ul. Mickiewicza 8, NIP 914-14-34-805
2. Zlecenie publikacji ogłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Zlecenie publikacji ogłoszenia następuje poprzez poprawne wypełnienie formularza znajdującego się na portalu.
4. Publikacja ogłoszeń dla osób prywatnych na okres 2 dni (bez dodatkowych opcji) jest bezpłatna. Płatne są natomiast opcje dodatkowe, dostępne w formularzu dodawania ogłoszeń. Aby ogłoszenie z wybranymi opcjami dodatkowymi się ukazało należy dokonać płatności poprzez pośrednika płatności. Cena ogłoszenia jest wyliczana automatycznie przy zaznaczeniu odpowiedniej opcji dodatkowych. Ogłoszenia firm są płatne, prosimy je zamieszczać w dziele "Oferty firm". 
5. Ogłoszenie zostanie opublikowanie wyłącznie wtedy, gdy zostanie zaznaczone odpowiednie wyróżnienie ogłoszenia odpowiadające jego treści. Wszelkie próby omijania tych zasad  spowodują, iż ogłoszenie się nie ukaże, a poniesiony koszt nie zostanie zwrócony. Jeśli więc treść ogłoszenia dotyczy np. usług, a zostanie wprowadzona do kategorii różne ogłoszenie takie nie zostanie zaakceptowane i opublikowane.
6. Pośrednik umożliwia dokonanie płatności za zlecenie ogłoszenia za pomocą serwisu PayPal, Przelewy24 i SMS (Usługę Premium SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay). Regulaminy i informacje o płatnościach za pośrednictwem tych kanałów znajdują się na stronach www pośrednikow pod adresami:
https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/servicedescription-full
https://www.przelewy24.pl/regulamin
https://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/
7. Ogłoszeniodawca akceptując ten regulamin akceptuje też regulaminy dotyczące kanału płatności wymienione w punkcie 6 tego paragrafu.
8. Opłacone ogłoszenie oczekuje na akceptacje przez ogłoszeniobiorcę. Do czasu gdy ogłoszenie nie otrzymało statusu zaakceptowane nie jest publikowane. Ogłoszeniobiorca zobowiązuje się do przeprowadzenia akceptacji lub odrzucenia ogłoszenia w terminie do 7 dni od daty zlecenia.
9. Zlecając publikację ogłoszenia ogłoszeniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 z 1997) przez ogłoszeniobiorcę w zakresie świadczenia usług ogłoszeniobiorcy w tym usługi marketingowe.
§ 2 Restrykcje publikacji
1. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji ogłoszenia oraz odmowy zwrotu kosztów poniesionych przez ogłoszeniodawcę w następujących przypadkach:
· gdy ogłoszenie nie zostało opłacone w sposób prawidłowy wymieniony w pkt. 4 i 5 paragrafu 1.
· gdy treść ogłoszenia jest nieprawdziwa, nierzetelna, niezgodna z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, niezgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu. Biorąc pod uwagę treść tego punktu zabrania się oferowania produktów leczniczych dostępnych jedynie z przepisu lekarza.
· gdy treść ogłoszenia narusza zasady moralno-etyczne, w szczególności gdy narusza interes prawny podmiotów trzecich, użytkowników portalu lub też czytelników Słowa Regionu Strzelińskiego.
· gdy ogłoszenie dotyczy towarów pochodzących z przestępstwa
· gdy ogłoszenie dotyczy towarów, lub usług ułatwiających popełnianie przestępstw
· gdy ogłoszenie zostało wielokrotnie dodane a dotyczy tego samego towaru, usługi w tym samym czasie publikacji.
w wyżej wymienionych przypadkach ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do nieinformowania ogłoszeniodawcy o odmowie publikacji.
2. Ogłoszeniobiorca zastrzega sobie prawo do ingerencji w treść ogłoszenia lub w kategorię w następujących przypadkach:
· gdy wybrana kategoria jest niezgodna z treścią ogłoszenia
· gdy treść ogłoszenia zawiera błędy ortograficzne lub stylistyczne
§ 3 Reklamacje
1. Ogłoszeniobiorca udostępnia 3 sposoby składania reklamacji 1) telefonicznie, 2) poprzez pocztę email 3) pisemnie.
2. Reklamacje telefoniczne należy zgłaszać dzwoniąc pod numer telefonu 71/796 0 196 . Reklamacje telefoniczne przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.
3. Reklamacje przez email należy wysyłać na adres reklamacje@słoworegionu.pl. Nadawcą wiadomości musi być adres email podany podczas zamieszczania ogłoszenia.
4. Reklamacje pisemnie należy kierować na adres: Słowo Regionu Strzelińskiego s.c, ul. Mickiewicza 8, 57-100 Strzelin.
5. Reklamacje należy składać w terminie 7 dni od daty zlecenia ogłoszenia lub otrzymania informacji o odmowie publikacji.
6. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko osoby dokonującej reklamacji, treść ogłoszenia oraz powód reklamacji.
7. Ogłoszeniobiorca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia, powiadamiając o swojej decyzji Ogłoszeniodawcę.
8. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Ogłoszeniobiorca zamieści na swój koszt ogłoszenie w poprawionej wersji w najbliższym możliwym wydaniu, po dacie uwzględnienia reklamacji.
9. Decyzja Ogłoszeniobiorcy uwzględniająca lub odmawiająca uwzględnienia reklamacji jest ostateczna.
§ 3 Odpowiedzialność
1. Ogłoszeniodawca umieszczający dane ogłoszenie ponosi wszelką odpowiedzialność za jego szeroko pojętą treść, w szczególności za prawdziwość, rzetelność treści ogłoszeń, a także ich zgodność z powszechnie obowiązującymi oraz miejscowymi przepisami prawa, i zwyczajami oraz normami moralno - etycznymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
2. Ogłoszeniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem Użytkowników portalu, czytelników Słowa Regionu za sytuacje związane z naruszeniem ich praw autorskich i innych związanych z ogłoszeniami, ich przedmiotem lub treścią, przez podmioty trzecie.
3. Ogłoszeniobiorca nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem podmiotów korzystających z serwisów celem przeglądania ogłoszeń oraz skorzystania z zamieszczonych ofert, za ich treść i rzetelność, a także zgodność z postanowieniami niniejszego regulaminu, powszechnie lub miejscowo obowiązującym prawem, zwyczajami lub normami moralno - etycznymi.
4. Ogłoszeniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu formularza wynikające ze złej interpretacji kodu html oraz javascript przez nieaktualne przeglądarki internetowe.
§ 4 Postanowienia końcowe
1. Wszelkie spory mogące powstać na tle interpretacji niniejszego Regulaminu lub wykonania umowy o publikację ogłoszenia rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w miejscu siedziby ogłoszeniobiorcy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
3. Regulamin jest ogólnodostępny w biurze reklamy Ogłoszeniobiorcy oraz na stronach internetowych.