Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” ogłasza nabór na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika – stanowisko: Kierownik biura.
Zakres obowiązków:
1) organizacja i nadzór nad prowadzeniem bieżących spraw Stowarzyszenia,
2) realizacja zadań określonych przez Zarząd,
3) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,
4) opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych w konsultacji z Zarządem i Radą,
5) poszukiwanie możliwości pozyskania dofinansowania dla Stowarzyszenia LGD „Qwsi”,
6) realizacja projektów Stowarzyszenia w zakresie umocowania,
7) udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
8) opracowywanie planów pracy, budżetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych,
9) prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
10) regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań (faktury, wynagrodzenia, rozliczenia z ZUS, US),
11) gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia,
12) komunikacja z potencjalnymi partnerami społecznymi poprzez wypracowywanie sieci kontaktów i relacji,
13) organizacja i udział w działaniach animacyjnych, tj. organizacja spotkań, warsztatów, szkoleń, konsultacji ze społecznością lokalną itp.,
14) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR,
15) nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju,
16) organizacja naborów wniosków w ramach LSR (w tym projektów grantowych),
17) przygotowywanie umów i kontakty z grantobiorcami,
18) nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom i grantobiorcom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie (nadzór nad doradztwem),
19) nadzór nad udzielaniem beneficjentom i grantobiorcom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o płatność (nadzór nad doradztwem),
20) nadzór nad prowadzeniem monitoringu realizowanych operacji,
21) nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń,
22) prowadzenie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych w Stowarzyszeniu.
Zakres odpowiedzialności:
- za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia,
- za prawidłowe prowadzenie Biura Stowarzyszenia,
- za sprawną organizację pracy,
- za zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
- za terminowe i sumienne wykonanie prac zawartych w przedstawionym zakresie czynności,
- za powierzone mienie, stosunek do interesantów, jak i współpracowników, punktualność i dyscyplinę pracy,
- za przestrzeganie przepisów prawa, bhp, przeciwpożarowych oraz tajemnicy służbowej.
Doświadczenie zawodowe:
- co najmniej pięcioletni staż pracy,
- doświadczenie zawodowe w zakresie realizowania projektów ze środków UE,
- doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych,
- doświadczenie we wdrażaniu i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wykształcenie:
- wyższe,
- szkolenia w zakresie zarządzania projektami potwierdzone certyfikatem,
- studia podyplomowe w zakresie zarządzania funduszami z UE.
Kompetencje zawodowe:
- znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,
- znajomość ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,
- znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Qwsi”,
- znajomość przepisów prawa i wytycznych w zakresie funkcjonowania lokalnych grup działania.
Umiejętności:
- obsługa komputera (Word, Excel),
- umiejętność zarządzania dużą ilością informacji i dokumentacji,
- umiejętności organizacyjne i kierownicze (kierowanie i motywowanie, rozwiązywanie konfliktów, planowanie),
- umiejętność przekazywania wiedzy.
Predyspozycje osobowościowe:
- samodzielność, innowacyjność, kreatywność, sumienność, terminowość załatwiania spraw, dyspozycyjność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów, chęć podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia, odporność na stres.
Uprawnienia:
- prawo jazdy kat. B
Znajomość języków obcych:
- znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki).
  Warunki zatrudnienia:
- wymiar czasu pracy – pełny etat,
- umowa o pracę na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.
Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- dokumenty potwierdzające wykształcenie,
- zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji projektów lub aplikowania o środki finansowe na ich realizację,
- dokumenty poświadczające staż pracy,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji poświadczone własnoręcznym podpisem (oświadczenie wraz z klauzulą informacyjną w załączeniu do niniejszego ogłoszenia).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą w terminie do 14.05.2021 r. do godz. 13:30 (decyduje data wpływu do LGD), na adres:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”
ul. Stawowa 2 a
57-220 Ziębice

z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko: Kierownik biura”

Na podstawie dokumentacji przeprowadzona zostanie ocena formalna dokumentów aplikacyjnych. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie.
Informacja o przebiegu i wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.qwsi.pl  
Nadesłanych ofert nie zwracamy.
Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.
Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, znajduje się pod linkiem:
http://qwsi.pl/asp/pl_start.asp?xtyp=14&xmenu=191&menu=1&dzialy=1&typ=13&akcja=artykul&artykul=1384