Ocena użytkowników: 1 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
W ubiegłym tygodniu obradowały komisje stałe wiązowskiej rady. Spotkania członków komisji rewizyjnej i komisji gospodarczej poświęcone były przede wszystkim ocenie wykonania budżetu gminy w I półroczu br. W obu posiedzeniach uczestniczyła również skarbnik Wiesława Kaczmarczyk.
- 29 sierpnia br. przesłaliśmy do Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu za i półrocze 2019 r. - powiedziała skarbnik. - 16 września br. RIO wydało pozytywną opinię o wykonaniu budżetu. Do końca czerwca wykonaliśmy 54,46% planowanych wydatków i 44,20% planowanych dochodów. Jeżeli chodzi o wydatki inwestycyjne, to są one w trakcie realizacji i faktury za wykonane prace będą spływać do urzędu dopiero w II półroczu, stąd niższe od planowanego wykonanie wydatków z bud budżetu – wyjaśniła skarbnik. W drugiej połowie roku przyjdzie np. zapłacić za zakup samochodu i sprzętu gaśniczego dla OSP z terenu gminy. Skarbnik Wiesława Kaczmarczyk zwróciła się z prośbą do radnych, żeby interweniowali u sołtysów w sprawie funduszu sołeckiego. - Z planowanych na ten rok 420 tys. zł sołectwa wykorzystały jedynie 85 tys. zł. Do końca października br. jest możliwość zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego. Po tym terminie będzie to niemożliwe, a niewykorzystane środki przepadną – powiedziała. Jeżeli chodzi o wydatki z budżetu, to Wiesława Kaczmarczyk poinformowała radnych, że w pierwszym półroczu wykonano szereg dokumentacji m.in. na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Witowicach, Wawrzęcicach, Kalinowej i Ośnie, remonty stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.
O ile członkowie komisji rewizyjnej omawiali jedynie wykonanie budżetu gminy, to posiedzenie komisji gospodarki komunalnej poświęcone było również innemu zagadnieniu. Radni zgłaszali wnioski do budżetu gminy na przyszły rok i rozmawiali o szeroko rozumianej gospodarce odpadami.
Radni zaproponowali, żeby uwzględnić w wydatkach gminy remont ul. Sikorskiego w Wiązowie, drogi śródpolnej z Wiązowa do Witowa i dokończenie modernizacji drogi do oczyszczalni ścieków. Radny Eugeniusz Kowalewski zaproponował, żeby wrócić do koncepcji budowy na terenie gminy stacji meteorologicznej. - Koszt nie jest duży – powiedział radny Kowalewski. - Chodzi o kilka tysięcy złotych i działkę, gdzie można byłoby ustawić aparaturę pomiarową. Pozostałe koszty ponoszą zainteresowane instytucje – wyjaśnił radny. Stacje meteorologiczne, działające w ogólnopolskim systemie są wykorzystywane przy szacowaniu szkód w rolnictwie. - Prosimy panią skarbnik, żeby pozytywnie odniosła się do naszych próśb – powiedziała Jolanta Karpińska, przewodnicząca komisji gospodarki komunalnej.
Temat gospodarki odpadami wywołał radny Bogdan Gołuzd. Radni dyskutowali o dzikich wysypiskach, zaległościach mieszkańców we wnoszeniu opłat i kosztach gospodarki śmieciowej. W pierwszym półroczu br. do budżetu nie wpłynęło ok. 114 tys. zł z tytułu wywożenia odpadów komunalnych, przy jednoczesnym wzroście miesięcznych kosztów funkcjonowania systemu z 47 tys. zł do ponad 94 tys. zł. Sukcesem można nazwać zlikwidowanie dwóch dzikich wysypisk śmieci i rekultywację odzyskanego terenu. Likwidacja dzikiego wysypiska w Częstocicach, koło cmentarza, kosztowała 18 tys zł, a w Wiązowie, na ul. Biskupickiej, 15 tys. zł. Władze gminy planują, że w tym roku uda się zrekultywować teren jeszcze jednego dzikiego wysypiska.
Dodaj komentarz