Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 
W sali narad Urzędu Gminy w Przewornie odbyło się wspólne posiedzenie komisji. Mimo że porządek zawierał tylko kilka punktów, znacznie się ono przedłużyło. Wiele uwagi radni poświęcili regulaminowi przyznawania nagród wójta dla uczniów.
Posiedzenie wspólne komisji otworzył radny Krzysztof Hutnik. Odczytał porządek, a zaraz po tym wójt Andrzej Łuczak zgłosił wniosek o dodanie punktu „w sprawie wyrażenia woli uruchomienia linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w gminie Przeworno”.

100% frekwencji, to nieosiągalne
Pierwszy punkt posiedzenia omówiła sekretarz gminy Urszula Iżykowska-Mroczko. Dotyczył przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz regulaminu przyznawania nagród wójta gminy Przeworno dla uczniów szkół z terenu Gminy Przeworno. Najwięcej uwagi radni poświęcili drugiemu z wymienionych regulaminów. Radny Michał Pakuła zwrócił uwagę, że jedno z kryteriów to uzyskanie 100-procentowej frekwencji, co wydaje się nieosiągalne i często niezależne od uczniów. Podobnego zdania było wielu radnych. Tomasz Błażejewski podkreślał, że niektórzy, aby otrzymać stypendium, będą przychodzić do szkoły z chorobą, zarażając innych. - Czy takie myślenie jest więc właściwe, aby uzależniać nagrodę wójta od 100% frekwencji?- pytał.
Radny Kamil Kamiński proponował, aby wykreślić z regulaminu punkt o 100 % frekwencji. W temacie wywiązała się długa dyskusja. Padło kilka propozycji. Ostatecznie ustalono, aby zamiast 100% frekwencji, zapis brzmiał: „systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne - najwyższa frekwencja dla uczniów całej szkoły”. Radni przyjęli proponowaną poprawkę 8 głosami „za”.
Konrad Świeżowski z Urzędu Gminy w Przewornie omówił projekt uchwały w sprawie linii komunikacyjnych w gminie Przeworno
Stypendia dla uczniów...
Przypomnijmy, że zgodnie z projektem uchwały wniosek o stypendium za wyniki w nauce można składać, jeżeli uczeń po zakończeniu I półrocza lub na zakończenie roku szkolnego osiągnął średnią ocen co najmniej 5,20 dla klas IV – VI i 5,00 dla klas VII – VIII oraz otrzymał najwyższą ocenę z zachowania. W pierwszej sytuacji wynosi ono 100 zł miesięcznie, w drugim, czyli dla klas VII – VIII 150 zł miesięcznie. Poza tym można składać wniosek o stypendium za osiągnięcia w konkursach i olimpiadach, jeżeli uczeń w danym roku szkolnym był laureatem lub finalistą konkursu, bądź olimpiady co najmniej na szczeblu wojewódzkim. Wynosi ono 100 zł na okres dziesięciu miesięcy, z wyłączeniem wakacji.
Z kolei nagrodę wójta może otrzymać uczeń, który osiąga indywidualne sukcesy naukowe lub artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym, uzyskał co najmniej 90% z egzaminu ósmoklasisty z dowolnego przedmiotu, wyróżnia się działalnością społeczną, w tym działalnością wolontariacką na rzecz środowiska lokalnego, „systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne - najwyższa frekwencja dla uczniów całej szkoły” i wyróżnił się swoją postawą społeczną w wyjątkowych sytuacjach. Nagrodę tę przyznaje wójt gminy Przeworno na wniosek rady pedagogicznej, którą reprezentuje dyrektor szkoły. Jest ona jednorazowa i wynosi 500 zł.

Jak dojechać do lekarza lub na zakupy...
Kolejny punkt posiedzenia omówił skarbnik gminy Zbigniew Szul. Projekt, o którym mówił dotyczył „ustalenia stawki jednostkowej dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Przewornie na 2020 rok”. Zgodnie z nim w budżecie gminy na br. dla ZUK zabezpieczono 360 tys. zł. Kwota ta będzie przekazywana w ratach, począwszy od stycznia 2020r.
Następnie Konrad Świeżowski z Urzędu Gminy w Przewornie omówił projekt uchwały „w sprawie wyrażenia woli uruchomienia następujących linii komunikacyjnych w gminie Przeworno”:
1) Przeworno - Dzierzkowa - Ostrężna - Dobroszów - Pogroda - Romanów - Miłocice - Samborowiczki – Przeworno,
2) Przeworno - Karnków - Rożnów - Strużyna - Przeworno,
3) Przeworno - Cierpice - Sarby - Cierpice - Przeworno.
- Jak państwo wiedzą, uchwała jest bezterminowa i będzie obowiązywać w roku 2020 - wyjaśniał Świeżowski. - W roku 2019 otrzymane dofinansowanie wynosiło 3128 zł... Na rok 2020 złożyliśmy wniosek, który z informacji, jaką mamy od wojewody dolnośląskiego, został rozpatrzony pozytywnie. Otrzymane dofinansowanie wyniesie na rok 2020 około 25 tys. zł... Dla nas stawka ta jest znacząca, bo pomaga sfinansować to zadanie w 35 proc. (Od redakcji: szczegółowy wykaz kursów linii komunikacyjnych w gminie Przeworno jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przewornie).

Informację o ograniczeniu kursów PKS doręczyła nam żona kierowcy...
Po wystąpieniu urzędnika radny Józef Tomera zapytał, czy jakieś miejscowości zostały wykluczone z omawianych przewozów autobusowych. - Wzorcowym układem jest, gdybyśmy mogli objąć komunikacją wszystkie miejscowości gminy - wyjaśniał Konrad Świeżowski. - Jednak jak była powoływana linia, zależało nam przede wszystkim na zapewnieniu uczniom dojazdu do szkoły a dorosłym do pracy. Dlatego tak ustalono pierwsze linie, aby ten problem rozwiązać. Poza tym opracowanie kursów było pod presją podjęcia szybkiej decyzji, bo rok szkolny rozpoczynał się na początku września, a informację o ograniczeniu kursów dotychczasowego przewoźnika, czyli PKS Oława, doręczyła nam żona jednego z kierowców 4-5 dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego...
- Ja dalej nie otrzymałem odpowiedzi, czy jakaś miejscowości zostały wykluczone - dopytywał konsekwentnie radny Tomera.
- Jak powiedziałem, autobusy nie przejeżdżają przez wszystkie miejscowości - wyjaśniał urzędnik.
- A co z osobami, które chciałyby dojechać do lekarza lub na zakupy? - chciał się dowiedzieć radny Krzysztof Hutnik.
- Rozszerzenie świadczenia dotychczasowych usług zostało uwzględnione w nowym wniosku - tłumaczył Świeżowski. - Zostały tam zawarte też linie wnioskowane przez mieszkańców, a więc kursy dodatkowe, uruchomione we wtorki i piątki, rozpoczynające się około godz. 9, a kończące około godz. 12.
Cały artykuł w wydaniu papierowym "Słowa Regionu".
Dodaj komentarz