Na ostatniej sesji Rady Gminy Kondratowice podjęto kilka istotnych uchwał. Między innymi przyjęto program opieki nad zwierzętami oraz przeciwdziałania narkomanii i problemom alkoholowym. Zadecydowano również, że gmina Kondratowice włączy swoje grunty do obszaru Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Obrady XVI sesji RG Kondratowice rozpoczęła przewodnicząca Maria Karakow, która na początku złożyła życzenia z okazji dnia sołtysa (obchodzone 11 marca).
Pierwszą uchwałą były zmiany w budżecie gminy na rok 2016. Jej treść przedstawił wójt Wojciech Bochnak. W drodze głosowania uchwała została przyjęta. Następnie szef gminy mówił o projekcie uchwały w sprawie przyjęcia przez samorząd programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jego cele to między innymi ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez ich sterylizację i kastrację, sprawowanie opieki nad kotami wolnożyjącymi, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt. Radni zaakceptowali przedstawiony przez wójta program.
Wójt Wojciech Bochnak mówił o włączeniu gruntów gminnych do obszaru Legnickiej Strefy Ekonomicznej
57 tysięcy zł na problemy alkoholowe
W kolejnym punkcie przystąpiono do uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. O szczegółach mówił Wojciech Bochnak. - Do zadań gminy należy zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, udzielanie pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholizmu i przemocy, prowadzenie przez samorząd działalności terapeutycznej oraz edukacyjnej - mówił. Dodał także, że na terenie gminy działa 14 punktów sprzedaży napojów alkoholowych i że zauważalne jest obniżenie wieku, w którym młodzież zaczyna sięgać po alkohol. Samorząd w celu przeciwdziałania tym nałogom nawiązuje współpracę z różnymi ośrodkami do tego powołanymi (Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komendą Powiatową Policji w Strzelinie, Poradnią Odwykową oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego w Strzelinie, Sądem Rejonowym w Strzelinie, MONAR - em we Wrocławiu oraz Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi). Środki na realizację tego programu to 57 tys. zł i pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie gminy. Program został przyjęty.
Następnie wprowadzono zmiany w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kondratowicach, a mają one związek z wprowadzeniem rządowego programu ,,Rodzina 500 plus”.Rada wyraziła również zgodę na włączenie gruntów położonych na terenie gminy w obszar Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Szerzej informujemy o tym w osobnym artykule tego wydania Słowa Regionu.W końcowej części obrad przewodniczący komisji stałych rady gminy oraz wójt złożyli sprawozdania ze swoich prac w okresie między sesjami. Po półtoragodzinnych obradach, XVI sesja Rady Gminy dobiegła końca.


fot. Dawid Butyński


Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.