INSTYTUT WŁÓKIEN
NATURALNYCH I ROŚLIN ZIELARSKICH
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 71 B,
60 - 630 Poznań
(Sprzedawca)

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych położonych w budynku wielolokalowym zlokalizowanym w Białobrzeziu nr 8 wraz z udziałami we wspólnych częściach budynku i prawie własności działki gruntu nr 3/22 AM 1 obręb 0001 Białobrzezie, gmina Kondratowice.


 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż dwóch lokali mieszkalnych, położonych w budynku wielolokalowym zlokalizowanym w Białobrzeziu nr 8 wraz z udziałami we wspólnych częściach budynku i prawie własności działki gruntu nr 3/22 AM 1 obręb 0001 Białobrzezie, gmina Kondratowice, objętej księgą wieczystą nr WR1T/00041750/99, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Strzelinie – IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

 1. Przedmiotem pisemnego przetargu nieograniczonego są:

 • lokal mieszkalny nr 3 położony na I piętrze budynku we wsi Białobrzezie nr 8 A, o powierzchni użytkowej 67,84 m2 wraz z udziałem wynoszącym 1035/10000 części we wspólnych częściach budynku i prawie własności działki gruntu nr 3/22 AM 1 obręb 0001 Białobrzezie, gmina Kondratowice, składający się z 3 pokoi (powierzchnia pokoi: I pokój 20,77 m2 , II pokój 8,13 m2, III pokój 8,54 m2) kuchni z jadalnią o pow. 20,45 m2 , łazienki o pow.3,96 m2 , korytarza o pow. 5,99 m2.

 • lokal mieszkalny nr 3 położony na I piętrze budynku we wsi Białobrzezie nr 8 B, o powierzchni użytkowej 106,62 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) o powierzchni 21,64 m2 i udziałem wynoszącym 1956/10000 części we wspólnych częściach budynku i prawie własności działki gruntu nr 3/22 AM 1 obręb 0001 Białobrzezie, gmina Kondratowice, składający się z 4 pokoi (powierzchnia pokoi: I pokój 11,73 m2 , II pokój 19,40 m2 ,III pokój 19,44 m2 , IV pokój 12,38 m2) kuchni o pow. 19,61 m2 , spiżarki o pow. 2,36 m2 , łazienki o pow. 6,96 m2 , korytarza o pow. 14,74 m2 .


 1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Białobrzezie uchwalonym Uchwałą Nr XLII/224/2014 Rady Gminy Kondratowice z dnia 30 stycznia 2014 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 3052, teren działki nr 3/22 AM 1, obręb Białobrzezie, gmina Kondratowice jest oznaczony symbolem MW/2 jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 1. Ceny wywoławcze przedmiotów przetargu wynoszą:

 • za lokal nr 3 położony w Białobrzeziu 8A - 63 100,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sto złotych 00/100 ).

 • za lokal nr 3 położony w Białobrzeziu 8B - 86 900,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100 ).


 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty z ceną nabycia za przedmiot przetargu - na druku ( Formularz ofertowy ) stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu opublikowanego na stronie internetowej Sprzedawcy ( www.iwnirz.pl ).

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w sekretariacie na pierwszym piętrze budynku Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - Państwowego Instytutu Badawczego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 71b, 60-630 Poznań do dnia 12 maja 2022 r. do godz. 9:00 (o zachowaniu ww. terminu decyduje data dostarczenia oferty w miejsce wskazane powyżej). Szczegółowy sposób oznaczenia oferty podany jest w Regulaminie przetargu ( §6 Regulaminu ), który znajduje się na stronie internetowej Sprzedawcy ( www.iwnirz.pl ). Oferent związany jest złożoną ofertą do czasu zawarcia umowy sprzedaży.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sprzedawcy ( SalaWrzosowa na pierwszym piętrze Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich - PIB, ul. Wojska Polskiego 71B w Poznaniu w dniu 12 maja 2022 r. :

 • godz.: 10:00 lokal nr 3 położony w Białobrzeziu 8A

 • godz.:10:05 lokal nr 3 położony w Białobrzeziu 8B

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie Sprzedawcy wadium. Wadium należy wpłacić do dnia 10 maja 2022 r. do godz. 24:00. Szczegółowe informacje na temat wysokości wadium oraz sposobu dokonania jego wpłaty zawarte są w Regulaminie przetargu ( §7 Regulaminu ) opublikowanym na stronie internetowej Sprzedawcy ( www.iwnirz.pl ).

 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta ważna o najwyższej cenie nabycia. Wybór oferty najkorzystniejszej może być również dokonany przy jednej ofercie ważnej. W przypadku istnienia więcej niż jednej oferty ważnej za ofertę najkorzystniejszą uznana będzie oferta zawierająca najwyższą cenę nabycia (netto). Jeżeli dwie lub więcej ofert ważnych będzie zawierało taką samą najwyższą cenę nabycia (netto)przetarg będzie kontynuowany w formie przetargu ustnego ograniczonego pomiędzy oferentami, którzy złożyli ważne oferty o tej samej najwyższej cenie nabycia.

 1. Z oferentem oferty najkorzystniejszej zawarta zostanie umowa sprzedaży, pod warunkami określonymi w §12 Regulaminu przetargu.

 1. Oferent traci wadium na rzecz Sprzedawcy jeżeli zaoferowana w złożonej przez niego ofercie cena nabycia (netto) jest niższa niż cena wywoławcza luboferent, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży przedmiotu przetargu.

 1. Z zastrzeżeniem wskazanym w pkt. 12 powyżej wadiumzłożone przez oferenta, którego oferta nie została uznana za najkorzystniejszą lub w razie gdy przetarg odwołano
  lub unieważniono, zostanie zwrócone bezpośrednio (nie później niż 14 dni) po wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołaniu lub unieważnieniu przetargu.

 1. Oględzin przedmiotów przetargu można dokonywać w dniu 29 kwietnia 2022 r. w godzinach 11:00 – 12:00. Osobą do kontaktu w sprawie oględzin nieruchomościjest P. Maria Sikora, tel. 606 978 727.

 1. Przed terminem otwarcia ofert Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia bez podania przyczyny, o czym poinformuje w odrębnym zawiadomieniu zamieszczonym w prasie codziennej o zasięgu krajowym, w gazecie lokalnej, na stronie internetowej Sprzedawcy (www.iwnirz.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Unieważnienie przetargu po terminie wyznaczonym na składanie ofert może nastąpić, gdy ulegnie zmianie stan faktyczny lub prawny przedmiotu przetargu.

 1. Szczegółowe warunki przetargu zawiera Regulamin pisemnego przetargu nieograniczonegowłaściwy dla nieruchomości, który znajduje się do wglądu w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie internetowej www.iwnirz.pl.
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.