Jednogłośnie "za"Trzecia sesja Rady Gminy Kondratowice była sesją budżetową, zgodną, produktywną i spokojną. Żadnych afer, żarliwych dyskusji czy żądań wyjaśnień. Za to z noworocznymi życzeniami i symboliczną lampką szampana. 

Radni zaczęli od jednogłośnego przyjęcia przedstawionego przez wójta Wojciecha Bochnaka projektu uchwały wprowadzającej zmiany w budżecie gminy na 2014 rok. Jest to uchwała porządkująca, a zmiany wynikają m.in. z 5% korekty kosztów komputeryzacji (zostały zakupione 84 komputery dla mieszkańców gminy z 95% wsparciem finansowym UE), niedoszacowania przez niektórych mieszkańców ilości azbestu przeznaczonego do utylizacji w swoich gospodarstwach, większych niż przewidywano kosztów za energię elektryczną do oświetlenia ulicznego czy kosztów renowacji płyt na boiskach wykonanych przez gminę. Również jednogłośnie przyjęto uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Kondratowice. Konieczność prognozowania wynika głównie z realizacji unijnego programu kanalizacji gminy i zaciągniętej na tę inwestycję pożyczki preferencyjnej. Raty będą spłacane do 2026 roku i w związku z tym należy ostrożnie planować dochody. Jak powiedział wójt, wariant optymistyczny (z wellness spa Lipowa, farmy wiatrowe oraz strefą ekonomiczną) nie może być w takim wypadku brany pod uwagę. - Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wydała do projektu uchwały pozytywną opinię, co wcale nie było oczywiste ze względu na rygorystyczną oraz szczegółową kontrolę – poinformował Wojciech Bochnak. Następnie przystąpiono do przedstawienia projektu uchwały budżetu gminy Kondratowice na 2015 rok. Wójt odczytał obszerną listę planowanych dochodów i wydatków gminy. Dochody gminy wynoszą 13 374 tys. zł (w tym dochody bieżące 13 330 400zł, natomiast dochody majątkowe 43 600zł). Wydatki gminy wynoszą 13 022 500zł. Nadwyżka budżetowa gminy, wraz z przychodami z udzielonej pożyczki, przeznaczona zostaje na pokrycie zaciągniętych przez gminę kredytów. Na zadania jednostek pomocniczych gminy przewidziano 272 963,34zł – kwota ta stanowi fundusz sołecki. - Projekt budżetu gminy na 2015 rok jest bardzo ostrożny. Jest to budżet realny, obrazujący możliwości gminy pozbawionej środków unijnych. Wystarcza na bieżące funkcjonowanie, ale nie daje możliwości dużego rozwoju (…) Musimy robić wszystko aby przygotować się do pozyskiwania pieniędzy z UE. Rok 2015 jest rokiem projektowania oraz przygotowywania się do konkursów rozdysponowujących unijne środki. To będą ostatnie duże pieniądze (…) Projekt budżetu gminy skupia się przede wszystkim na tym, aby starczyło pieniędzy na fundusz sołecki. Te prawie 300 tys. zł to znaczna kwota, proszę o jej rozsądne wydawanie – apelował Wojciech Bochnak. Przewodniczący rady Tadeusz Woszczak poinformował zebranych, iż wszystkie komisje pracowały nad budżetem na 2105 rok i odbyła się wspólna komisja, na której wprowadzono jedynie skromne poprawki. Następnie głos zabrał sołtys Żelowic Marian Żygadło, pytając, czy istnieje ewentualna możliwość sfinansowania budowy (utwardzenia) dwóch dróg w miejscowości Kowalskie. Wójt przyznał, że wszystkie zgłoszone wnioski nie mogły być ujęte w planowanym budżecie, ale dodał także, iż dołoży wszelkich starań, aby udało się dofinansować podobne projekty ze środków zewnętrznych (np. programu rozwoju obszarów wiejskich), gdyż samej gminy aktualnie na to nie stać. Namawiał także sołtysów do planowania podobnych prac z częściowym pokryciem kosztów z funduszów sołeckich. W takich wypadkach gmina zwykle dokłada resztę potrzebnych pieniędzy.

Autopoprawki

Wójt wniósł także autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2015 rok, wynikające przede wszystkim z dokończenia budowy kanalizacji, w tym głównie przyłączy do domów mieszkańców gminy. - Za wykonane zadania gmina musi zapłacić, natomiast zwroty-refundacje otrzymuje z opóźnieniem. Spodziewamy się wpływu środków z urzędu marszałkowskiego, w sumie 2,14 mln zł – stwierdził. Dodał też: - Dofinansowanie do budowy przyłączy jest następujące 1/3 środków daje gmina, 1/3 stanowią dotacje funduszu województwa a na kolejną 1/3 będzie składała się pożyczka, którą spłacimy do końca 2015 roku (…) Jesteśmy pierwsza gminą, która będzie ten projekt realizować. W większości gmin za budowę przyłączy płacą sami mieszkańcy. W naszej gminie opłata będzie symboliczna, bo jakaś musi być. Całkowity koszt budowy przyłącza to około 3500zł, natomiast wspomniana symboliczna opłata będzie wynosiła 100zł. Wójt podał także harmonogram budowy przyłączy według miejscowości. Rozpoczyna się w Karczynie, następnie Białobrzeziu a kolejne to Kondratowice, Prusy, Rakowice, Księginice, Górka i Gołostowice. Projekt budżetu gminy na 2015 rok, wraz z autopoprawkami, został jednogłośnie przyjęty. Wojciech Bochnak zdał także sprawozdanie z działalności międzysesjami. Spotkał się z wójtem Kobierzyc, z którym rozmawiał o transporcie zbiorowym, a także o procedurach wprowadzenia gruntów do specjalnej strefy ekonomicznej. Gmina będzie starała się zlecić studium wykonalności projektu komunikacji zbiorowej, a uzyskane informacje o funkcjonowaniu tego typu transportu w innej gminie mogą okazać się przydatne. Wójt odbył również spotkanie ze starostą strzelińskim Markiem Warcholińskim. Rozmawiano o wspólnych zadaniach gminy i powiatu. Starosta potwierdził chęć współpracy. Liczy także na pomoc wójta przy negocjacjach z marszałkiem województwa, odnośnie dofinansowania remontu mostu w Wójcinie. Do gminy wpłynęło pismo informujące, że opracowano program transgraniczny ścieżek rowerowych Polska – Czechy. Do programu będzie dopisany odcinek Ząbkowice – Kondratowice. Jest więc szansa, że taka ścieżka powstanie w przyszłości. Pojawiła się dokumentacja przedprojektowa zbiornika retencyjnego Maleszów. Inwestycja jest ogromnym przedsięwzięciem, prace są zaawansowane, a zarząd województwa wydał na samą wspomnianą dokumentację przedprojektową ponad 200 tys. zł. Jednym z podstawowych warunków do opracowania samego projektu budowlanego jest wywiązanie się gmin Kondratowice oraz Ciepłowody z realizacji budowy kanalizacji sanitarnych na ich terenach.

Miłośćprzychodzi znienacka

Podczas wolnych wniosków radny Wiesław Kasprzyszak zgłosił uwagę, iż po świeżo wyremontowanej drodze w miejscowości Kowalskie jeżdżą duże maszyny rolnicze z przyczepami, a tego „beton nie wytrzyma”. Próbowano rozmawiać z ich właścicielem - „Holendrem”, niestety bezskutecznie. Radny poprosił wójta o interwencję i postawienie ewentualnie odpowiednich znaków drogowych. Wójt obiecał pomoc. Sołtys Żelowic Marian Żygadło podziękował z kolei strażakom z OSP Prusy za skuteczną interwencję przy pożarze komina w Żelowicach. Na koniec wójt i przewodniczący złożyli wszystkim noworoczne życzenia - Przede wszystkim zdrowia, bo ono w życiu każdego z nas jest najważniejsze, wytrwałości w dążeniu do celu, pomyślności w pracy samorządowej i w życiu osobistym, spełnienia najskrytszych marzeń. Bo jeśli chodzi o miłość, to ona przychodzi sama, znienacka.

 

Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.