Pierwsze spotkanie zespołu ds. Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kondratowice
Gmina Kondratowice wdraża w życie Lokalny Program Rewitalizacji. Jaka jest jego istota? Jakie działania obejmie? Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kondratowice został uchwalony Lokalny Program Rewitalizacji. Wynika on z ustawy i odpowiednich rozporządzeń ministra infrastruktury. Rewitalizacja to wieloletni kompleksowy proces zintegrowanych działań na rzecz wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Odbywa się na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki na wyznaczonych obszarach przez zespół do spraw rewitalizacji. Prowadzona jest przez mieszkańców gminy, podmioty gospodarcze, służby mundurowe, urząd gminy oraz jego jednostki organizacyjne i inne służby.
W gminie Kondratowice taki zespół został powołany 13 stycznia tego roku, a w skład weszło 19 osób. Odbyły się dwa spotkania warsztatowe. Pierwsze z nich posłużyło do omówienia każdej miejscowości w gminie i zdiagnozowania jej problemów. Następnie wytypowano te, w których różnego rodzaju problemów jest najwięcej. Do programu zostały zakwalifikowane następujące obszary: Kondratowice - ul. Długa i ul. Krótka, Prusy - ul. Parkowa i ul. Pocztowa, Czerwieniec, Gołostowice, Grzegorzów, Karczyn, Komorowice, Księginice Wielkie, Podgaj, Stachów i Żelowice.
Całkowity koszt sporządzenia LPR to 84 302, 20 zł (w tym 90% dofinansowania).
LPR obejmuje lata 2015 - 2025. W dokumencie znalazły się następujące projekty: LISTA A - doposażenie placu zabaw w Żelowicach, zagospodarowanie pl. im. Jana Pawła II w Prusach, zagospodarowanie placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kondratowicach, modernizacja budynku szkoły w Żelowicach oraz poprawa przestrzeni publicznej wokół budynku, poprawa stanu technicznego wraz z likwidacją barier architektonicznych budynku świetlicy wiejskiej w Gołostowicach, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w Prusach.
CZYTAJ ten artykuł w całości. Dostępny tutajDodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.