6 października br. w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Artur Barański oraz Komendant Wojewódzki Policji insp. Dariusz Wesołowski, podpisali porozumienie formalizujące współpracę - jest ono deklaracją podejmowania wspólnych działań m.in. w zakresie zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych oraz działalności szkoleniowej.
Podstawą do zawierania tego typu umów pomiędzy brygadami OT a wojewódzkimi komendami policji jest porozumienie podpisane 5 lutego 2020 br. przez Dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej gen. dyw. Wiesława Kukułę i Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka. Podpisany dokument przekłada się dziś na praktyczne działania i usprawnia oraz podejmowanie wspólnych akcji wojska i policji na szczeblu lokalnym.
Głównymi założeniami porozumienia zawartego w Komedzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jest współpraca obejmująca zagadnienia z zakresu zarządzania kryzysowego, ratowania życia ludzkiego i poszukiwania osób zaginionych. Aby przygotować się do takich wspólnych działań prowadzonych w razie zaistnienia sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych, czy w ramach akcji poszukiwawczych planowane są wspólne szkolenia.
Podczas nich będą poruszane tematy m.in. ze sposobu przekazywaniu informacji niezbędnych do realizacji postanowień porozumienia, korzystaniu z bazy szkoleniowej, materiałów szkoleniowych oraz świadczeniu usług dydaktycznych, współpracy kadry instruktorskiej, dydaktycznej oraz pomocy innych specjalistów. Strony będą sobie udzielać wsparcia logistycznego w zależności od potrzeb, polegającego w szczególności na umożliwieniu korzystania - zgodnie z zawartymi umowami - z zakwaterowania i strzelnic, sprzętu o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz środków transportu.
„Obie formacje mają swoje zadania, pośród których dostrzegamy potężne pole do współpracy w obszarze działań ratowniczo-poszukiwawczych i przeciwkryzysowych. System bezpieczeństwa państwa, szczególnie w dobie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa wymaga wspólnych działań, aby być skutecznym w niesieniu pomocy. Dzisiejsze porozumienie daje szansę zarówno żołnierzom jak i policjantom, aby poprzez wspólne szkolenia podnosili poziom swojej wiedzy a tym samym skutecznie nieśli pomoc i zapewniali bezpieczeństwo mieszkańcom województwa dolnośląskiego” – podsumował podpisanie porozumienia płk Artur Barański Dowódca 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
***
Jednym z głównych zadań WOT jest zwalczanie klęsk żywiołowych i likwidacja ich skutków, a także ochrona zdrowia i życia ludności oraz udział w realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zdania te wynikają wprost z misji formacji, jaką jest OBRONA I WSPIERANIE LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI. Misja ta jest wspólna z innymi służbami m. in. z Policją w obszarze zadań z zakresu ratownictwa, poszukiwań i zarządzania kryzysowego. Terytorialny charakter WOT - podobnie jak i Policji sprawia, że naturalną rzeczą jest współdziałanie i wzajemne wsparcie.
***
Od 6 marca br., w dwa dni od wykrycia pierwszego w Polsce przypadku zarażenia koronawirusem Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły działania związane z walką z pandemią. W ramach operacji "Odporna Wiosna" żołnierze prowadzili wspólne działania z funkcjonariuszami policji, które miały na celu ograniczenie rozprzestrzenia się koronawirusa.
Wzrost liczby osób przebywających w kwarantannie oraz wprowadzane ograniczenia spowodowały potrzebę wzmocnienia wojskiem działań realizowanych przez policję. W kluczowym momencie w działania te zaangażowanych było blisko 350 żołnierzy wydzielonych z ramienia 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspieranych przez żołnierzy z lubelskiej, kujawsko-pomorskiej, łódzkiej, świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy wspierali dolnośląskich policjantów w kontroli osób przebywających w kwarantannie (100 żołnierzy) oraz w patrolach prewencyjnych (250 żołnierzy ).
***
Podpisane porozumienie już wkrótce przełoży się na jeszcze lepsze działania. Zakładamy, że współpraca przyniesie poprawę bezpieczeństwa dolnośląskich obywateli. Na szczeblu lokalnym usprawni praktyczne działania wojska i policji, zwiększy ilość wspólnych szkoleń i ćwiczeń, co w efekcie wpłynie na polepszenie szybkości i jakości reakcji na zdarzenie zawiązane z reagowaniem kryzysowym i akcjami poszukiwawczymi.

Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.