Nie udało się rozwiązać problemu ani na poziomie gminy, ani powiatu. Stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jest jednoznaczne. Czekamy na głos wiązowskich samorządowców.

Skarga mieszkańca gminy Wiązów na dyrektora PZD w Strzelinie w pewnej części dotyczy kanalizacji burzowej w Witowicach, gmina Wiązów. O samej skardze i stanowisku rady powiatu piszemy w innym miejscu tego wydania „Słowa Regionu”. O ile wszyscy zgadzają się co do opisu rzeczywistego stanu, to jeżeli chodzi o diagnozę, już nie. Co powoduje regularną niedrożność kanalizacji burzowej w ciągu drogi powiatowej? Kto ma ustawowy obowiązek zbadać sprawę i rozwiązać problem mieszkańców?
Do tej pory było tak, że po sygnale od mieszkańców ekipa PZD udawała się do Witowic i udrażniała kanalizację. Reagowano na skutki, nie likwidując przyczyny takiego stanu rzeczy.
O pomoc w ustaleniu stanu prawnego i wskazanie odpowiedzialnego za rozwiązanie problemu mieszkańców Witowic zwróciliśmy się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Przytoczymy niemal w całości otrzymaną odpowiedź i zachęcamy do uważnej lektury. Zarówno samych zainteresowanych, jak i wiązowskich samorządowców.
„W odpowiedzi na Pana prośbę o pomoc w przygotowaniu artykułu i odpowiedzi na pytania dotyczące „bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe”, poniżej przedstawiamy odpowiedzi na Pana pytania w przedmiotowej sprawie:
Z przesłanego do tut. Inspektoratu zapytania wynika, że sprawa dotyczy odprowadzania ścieków przez osoby fizyczne nie- korzystające ze środowiska w zakresie wymagającym zezwolenia. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, organem właściwym jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022.2519) kwestie utrzymania czystości i porządku należą do zadań własnych gminy, a między innymi:
a) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania. To wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują nadzór nad realizacją przez właścicieli nieruchomości obowiązków zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa wyżej, wójt (burmistrz lub prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
b) Gminy prowadzą (…) ewidencję zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
c) Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok kalendarzowy, który przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektoratowi ochrony środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej PGW Wody Polskie corocznie (…).
d) Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy w zakresie minimalnej częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
e) Właściciele nieruchomości , którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług (…) w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (…), przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje posiadanie umów, o których mowa wyżej co najmniej raz na dwa lata.
Ponadto zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być podczas ich użytkowania poddawane okresowej kontroli stanu technicznego, a ich realizację sprawdza właściwy organ nadzoru budowlanego. Zastrzeżenia dotyczące właściwego organu (wójta, burmistrza, prezydenta) rozpatruje Rada Gminy lub Miasta.”
Pod pismem podpisał się Mariusz Wojewódka, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.
Na ten temat pisaliśmy w 10 (1148) wydaniu papierowym Słowa Regionu. Cały artykuł przeczytasz również na portalu egazety.pleprasa.pl, a także e-kiosk.pl

Komentarze   

spajker. Permalink1 +1 spajker.
RE: Ruch po stronie gminy
ruch po stronie powiatu. ruch po stronie gminy. winny jest burmistrz. winny jest starosta. przysłowie mówi że jak sobie pościelesz tak sie wyśpisz. mieszkańcy sami sobie na ulice nasssssrali ale pretensje maja do burmistrza czy sdo starosty. no teraz to burmistrz i starosta to będa mieszkańców tej wiochy podcierać jeszcze bo oni nie rozumieja związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy nassssssraniem sobie na talerz a niesmacznym zapachem z talerza.
ten burmistrz i ten starosta niech tam z miotaczem ognia pojada i nauczą zabugoli tego że jak sobie zrobisz kupę to ja po sobie sam posprzątaj.
2023-03-24 11:03 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.