Radni z komisji rewizyjnej tuż przed rozpoczęciem obradChoć porządek posiedzenia komisji rewizyjnej Rady Miejskiej Strzelina był dosyć jasny i czytelny, to samo spotkanie stało się nieco chaotyczne. W UMiG Strzelin odbyło się pierwsze posiedzenie tej komisji, na czele z nową przewodniczącą Iwoną Kowalską.

 Po powitaniu wszystkich członków komisji i stwierdzeniu quorum głos zabrała radna Renata Dobucka, która wyraziła zdziwienie obecnością na komisji rewizyjnej przewodniczącego komisji budżetu i rozwoju gospodarczego Michała Ostrowskiego. Zasugerowała, że skoro bierze udział w obecnych obradach, powinien wpisać się na listę obecności. Radny Ostrowski wyjaśnił, że w statucie nie ma wzmianki na ten temat konieczności wpisywania się na listę nie będąc członkiem komisji. Po wymianie zdań radny przychylił się do prośby radnej Dobuckiej. Wpisując się na listę obecności, zapewnił sobie możliwość zabierania głosu w dyskusji.  

Wcale nie było łatwo

Przewodnicząca Iwona Kowalska przeszła następnie do punktu omawiającego zaproponowany przez nią plan pracy komisji rewizyjnej na rok 2015. Radna Renata Dobucka zapytała czy plan został opracowany według uznania przewodniczącej, czy jest to ten sam, który w niezmienionej formie funkcjonuje od lat. Po otrzymaniu odpowiedzi, iż to ten sam plan, radna Dobucka oznajmiła, że w takim wypadku ma kilka propozycji zmian. Zaproponowała, by w lutym wprowadzić kontrolę działalności burmistrza, jako Zgromadzenia Wspólników w jednej spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W czerwcu, na który zaplanowana jest kontrola obsługi petentów oraz pracy urzędu, zasugerowała dodatkowo kontrolę realizacji wydatków w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na sierpień radna zaproponowała kontrolę realizacji i rozliczenia inwestycji pn. przebudowa SOK w Strzelinie. Radni Ostrowski i Serwicki poprosili, by wnioskodawczyni sprecyzowała zakres proponowanych zmian. Radna stwierdziła, że według niej przedstawiła same konkrety. W tym momencie poprosiła również o skonkretyzowanie propozycji pani przewodniczącej i o zdanie pozostałych radnych na ten temat. Głos zabrał radny Ostrowski: - Mam wrażenie, że zamieniliśmy się funkcjami. Nie wiem, czy pani radna może prosić o jakieś propozycje państwa. To chyba rola przewodniczącej.- Dodał również, że nie widzi powodu, dla którego przewodnicząca miałaby zmieniać plan pracy komisji. Radna Dobucka odpowiedziała: - (…) To, że kiedyś tak było nie znaczy, że tak ma dalej być. Prosiłabym również pana radnego Ostrowskiego, aby nie wcielał się w rolę radcy prawnego czy asystenta pani przewodniczącej. (…) Bo tak odczytuję również pana obecność dzisiaj. I proszę nie narzucać swojej woli, bo póki co nie jest pan członkiem tej komisji.- Do dyskusji włączył się radny Damian Serwicki: - Uważam, że to akurat dobrze, iż radny Ostrowski jest na tej komisji, ponieważ w poprzedniej kadencji był jej przewodniczącym. (…) Myślę, że jeżeli będziemy mieć jakieś pytania, Michał chętnie na nie odpowie. I skoro wzajemnie staramy się temperować, to proponuję, by pani radna Renata Dobucka zabierała przez podniesienie ręki głos dopiero wtedy, gdy udzieli jej go pani przewodnicząca. - Radny Artur Gulczyński także postanowił zabrać głos: - Pani przewodnicząca, widzę, że te obrady idą w złym kierunku. Przedstawiła pani program planu pracy, pani radna przedstawiła swoje propozycje rozszerzenia tego planu. Może przystąpimy do głosowania? Oczywiście rozumiem pana Serwickiego, że broni radnego ze swojego klubu, ale nie o to nam chodzi. (…) - Tę wymianę zdań zakończyła Renata Dobucka zwracając się do radnego Serwickiego, że ona również była przewodniczącą komisji rewizyjnej, która bardzo dobrze funkcjonowała. W głosowaniu nie przyjęto żadnego z wniosków radnej. Większością głosów został przyjęty plan zaproponowany przez przewodniczącą Iwonę Kowalską.  

Skarga na burmistrza

Chwilę przed posiedzeniem członkowie komisji otrzymali skargę Tomasza Mondrzejewskiego na burmistrz Strzelina. Przewodnicząca odczytała jej treść. Radni wnieśli, by rozpatrzyć ją podczas następnego posiedzenia komisji rewizyjnej, na które zaproszą naczelnika odpowiedniego wydziału, a także samego zainteresowanego, czyli pana Mondrzejewskiego. Ponadto poproszono, by wszyscy członkowie komisji otrzymali na piśmie odpowiedź na treść skargi.  

 

Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.