W ubiegłym roku, na początku lata, w gminie Strzelin nagle zabrakło wody w kranach w kilka miejscowościach. Było tak m.in. w: Kuropatniku, Białym Kościele, Nieszkowicach i Skoroszowicach.

Stało się to w czasie upałów, w okresie wzmożonego zapotrzebowania. Spowodowane to było zwiększonym podlewaniem ogródków, a pewnie i napełnianiem przydomowych basenów.
Po niedoborach wody władze gminy skierowały do mieszkańców apele, by oszczędzali wodę. Niestety, komunikat wydano, gdy wody w kranach już zabrakło.

Koniec kwietnia i pierwsza połowa maja w tym roku były bardzo suche. Sytuacja pogodowa zaczęła przypominać tę sprzed roku i pojawiły się obawy, że i tym razem powtórzą się wydarzenia z tym związane.
Dlatego też dwa tygodnie temu, uprzedzając potencjalne wydarzenia, zwróciliśmy się do burmistrz Strzelina z kilkoma pytaniami dotyczącymi opisanej sprawy. Pytań nie kierowaliśmy do nowej prezes ZWiK Anny Woronieckiej, gdyż nie miała czasu, by w tym terminie nam na nie odpowiedzieć.

1. Pani burmistrz, podczas jednej z ostatnich sesji mówiła Pani na temat inwestycji wodociągowych, których raczej teraz nie będzie. Jeżeli tak, to czy również będą apele do mieszkańców o oszczędzanie wody? Kiedy takie apele mogą się pojawić?
2. Czy gmina i ZWiK, mimo braku inwestycji bezpośrednio związanych z zwiększeniem ilości wody, mają jakieś pomysły, by sytuacja sprzed roku się nie powtórzyła?
3. Na czym miałyby polegać inwestycje, które rozwiązałyby problem niedoborów wody?
4. Ile takie inwestycje miałby kosztować?
5. W gminie co roku przybywa indywidualnych gospodarstw domowych, ale przede wszystkim mają wejść więksi inwestorzy, co razem sprawi, że zapotrzebowanie na wodę mocno wzrasta i wzrośnie. Jak im zapewnić odpowiedni poziom dostaw?
6. Czy są już konkretne plany, projekty lub inne dokumenty związane z poszukiwaniem nowych ujęć wody? Ile takie poszukiwania, a później budowa studni będą kosztowały?
7. Kiedy pierwsze odwierty poszukiwawcze mogą ruszyć?

Na postawione pytania otrzymaliśmy odpowiedź przesłaną przez burmistrz Dorotę Pawnuk, ale podpisaną przez Annę Woroniecką (red. prezes ZWiK).
„W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przekazuję odpowiedzi na pytania:
Inwestycje, których celem jest zapewnienie dostaw wody mieszkańcom w perspektywie długookresowej wymagają istotnego nakładu pracy planistycznej, projektowej, a także znaczących środków finansowych. I ten proces inwestycyjny został rozpoczęty.
W tym zakresie przygotowana została opinia hydrogelogiczna, dotycząca możliwości zwiększenia zaopatrzenia w wodę na cele komunalne na terenie gminy Strzelin (kwiecień 2022). Jej integralną częścią, poza diagnozą stanu zaopatrzenia w wodę, jest optymalizacja pracy istniejących ujęć przez ich rozbudowę bądź modernizację. Wskazano także na możliwości poszukiwania i dokumentowania nowych zasobów wód podziemnych. Te ostatnie działania mają charakter prewencyjny.
Dla południowej części naszej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości: Kuropatnik, Gościęcice Średnie, Gościęcice Górne, Gęsiniec oraz ulic zlokalizowanych w obrębie wieży ciśnień, realizowane są prace koncepcyjno-projektowe (kwiecień-maj 2022). Jest to związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw w okresach zwiększonego rozbioru wody, jak również z rozbudową mieszkalnictwa w tym obszarze naszej gminy. Istotne jest wskazanie, że działająca infrastruktura wodociągowa musi zostać rozbudowana przy uwzględnieniu nie tylko zwiększonego zapotrzebowania na wodę ale również geograficznych uwarunkowań ukształtowania terenu, co powoduje konieczność poniesienia wyższych nakładów. Krótko mówiąc chodzi o zasilenie nieruchomości położonych powyżej istniejących i projektowanych zbiorników wody. Funkcjonująca sieć stanowi system naczyń połączonych, co powoduje, że zwiększenie ciśnienia na jednych odcinkach nie może prowadzić do nadmiernego ciśnienia albo znaczącego obniżenia w innych obszarach. Tym samym rozbudowa istniejącej infrastruktury obejmuje budowę zbiornika wody czystej wraz siecią z międzyobiektową i przyłącza do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej w Gościęcicach Średnich, którego koszt jest szacowany na ok. 1.5 mln. Opracowana dokumentacja przewiduje także rozbudowę sieci wodociągowej w Gęsińcu i części południowej aglomeracji Strzelin o blisko 4.5 km wraz z pompownią wody (szacunkowy koszt 1,6 mln).
W odniesieniu do Skoroszowic, Nieszkowic i Białego Kościoła w złożonym do PROW wniosku ujęte zostały inwestycje związane z wymianą urządzeń podnoszących wydajność ujęcia w Dankowicach, którego studnie zaopatrują w wodę mieszkańców wskazanych miejscowości.
Na poziomie prac eksploatacyjnych stale podejmowane są działania mające na celu udrożnienie sieci wodociągowej, w tym głównego wodociągu zasilającego w ulicy Brzegowej.
Konsekwencją podjętych działań jest konieczność poniesienia istotnych nakładów finansowych, przede wszystkim poprzez pozyskanych ze źródeł zewnętrznych”.

Anna Woroniecka

W przesłanym piśmie nie znaleźliśmy odpowiedzi na kilka zadanych pytań, dlatego jeszcze raz wysłaliśmy je do burmistrz Doroty Pawnuk. Oto one:
1. Czy będą apele do mieszkańców o oszczędzanie wody? Kiedy takie apele mogą się pojawić?
2. Czy gmina i ZWiK, mimo braku aktualnych inwestycji bezpośrednio związanych z zwiększeniem ilości wody, mają jakieś pomysły, by sytuacja sprzed roku się nie powtórzyła?
3. Czy przy dalszych upałach i suszy oraz przy zwiększonym poborze wody, istnieje zagrożenie w najbliższych tygodniach – miesiącach wyłączenia lub zmniejszenia dostaw wody w niektórych miejscowościach?
4. Kiedy i kto podejmie ewentualną decyzję o wstrzymaniu dostaw wody?


Kilka dni później na te pytania otrzymaliśmy bardzo obszerną odpowiedź, którą publikujemy poniżej:

„Czy będą apele do mieszkańców o oszczędzanie wody? Kiedy takie apele mogą się pojawić?
2. Czy gmina i ZWiK, mimo braku aktualnych inwestycji bezpośrednio związanych z zwiększeniem ilości wody, mają jakieś pomysły, by sytuacja sprzed roku się nie powtórzyła?
3. Czy przy dalszych upałach i suszy oraz przy zwiększonym poborze wody, istnieje zagrożenie w najbliższych tygodniach – miesiącach możliwość wyłączenia lub zmniejszenia dostaw wody w niektórych miejscowościach?
4. Kiedy i kto podejmie ewentualną decyzję o wstrzymaniu dostaw wody?
Ad.1
Odpowiedź na to pytania wymaga wskazania pełnego kontekstu sprawy. Zmniejszenie zasobów wodnych ma charakter globalnego trendu, także związanego ze zmianami klimatu, nie jest to cecha charakterystyczna tylko i wyłącznie dla Gminy Strzelin. Apele organów jednostek samorządu lokalnego o ograniczenie zużycia wody nieprzeznaczonej dla celów bytowych, szczególnie w okresie ich największego rozbioru ( podlewanie trawników, napełnianie basenów) obejmują według szacunków badaczy Politechniki Wrocławskiej blisko 70% naszego województwa. Więcej, coraz częściej apele dotyczą także praktykowanego przez wiele minionych dekad gromadzenia wód opadowych. (więcej Hydro IMGW-PIB)
Wzrost temperatur w okresach letnich, któremu towarzyszy napełnianie urządzeń rekreacyjnych (basenów) oraz masowe podlewanie ogrodów prowadzi do zwiększenia tzw. dobowego rozbioru wody na całym terenie gminy Strzelin. W konsekwencji w niektórych miejscowościach, o czym decydują przede wszystkim względy wysokościowe (powyżej zbiornika głównego), może dochodzić do zakłóceń w nieprzerwanej dostawie wody w rozliczeniu dobowym. By usprawnić proces przesyłu pojęliśmy działania modernizacyjne sieci, zakupu urządzeń, które mogą wspomóc dostawy wody dla Naszych Mieszkańców. Natomiast gwałtowny, jednostkowy – w pojedynczych dniach w roku, wzrost poboru wody może wymagać interwencji w postaci kierowanego do Mieszkańców apelu.
Ad. 2
Uprzejmie proszę o ponowne, dokładne zapoznanie się z moją wcześniejszą odpowiedzią. Na jakiej podstawie wciąż twierdzi Pan, że „gmina i ZWiK, zaniechała aktualnych inwestycji bezpośrednio związanych z zwiększeniem ilości wody. To nie jest prawdziwe stwierdzenie z oczywistych względów.
Proces inwestycyjny zaplanowany do realizacji, uwzględniający zmiany w długookresowej perspektywie rozwoju mieszkalnictwa gminy, a także pozyskiwania przez gminę inwestorów, został rozpoczęty. Powtórzę -opracowania nt. zasobów wodnych i możliwości zwiększenia pozyskiwania wody z istniejących ujęć są podstawą do dalszych działań, których procedura została wszczęta w tym m.in. uzyskania operatów wodno-prawnych. Dodatkowo jest to proces wymagający znaczących nakładów finansowych, spójnych ze strategią gminy w tym zakresie.
Utożsamianie procesu inwestycyjnego wyłącznie z wybudowaniem albo uruchomieniem infrastruktury, tj. ostatnim etapem tego rodzaju działań, wydaje się uproszczeniem. Pominięcie ważnego i wymagającego czasu etapu projektowego i pozyskania kapitału nie znajduje uzasadnienia.
Powtórzę zatem:
Inwestycje, których celem jest zapewnienie dostaw wody mieszkańcom w perspektywie długookresowej wymagają istotnego nakładu pracy planistycznej, projektowej, a także znaczących środków finansowych. I ten proces inwestycyjny został rozpoczęty.
W tym zakresie przygotowana została niezwykle ważna opinia hydrogelogiczna, dotycząca możliwości zwiększenia zaopatrzenia w wodę na cele komunalne na terenie gminy Strzelin (kwiecień 2022). Jej integralną częścią, poza diagnozą stanu zaopatrzenia w wodę, jest optymalizacja pracy istniejących ujęć przez ich rozbudowę bądź modernizację. Wskazano także na możliwości poszukiwania i dokumentowania nowych zasobów wód podziemnych. Te ostatnie działania mają charakter prewencyjny.
Dla południowej części naszej gminy, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości: Kuropatnik, Gościęcice Średnie, Gościęcice Górne, Gęsiniec oraz ulic zlokalizowanych w obrębie wieży ciśnień, realizowane są prace koncepcyjno-projektowe (kwiecień-maj 2022). Jest to związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw w okresach zwiększonego rozbioru wody, jak również z rozbudową mieszkalnictwa w tym obszarze naszej gminy. Istotne jest wskazanie, że działająca infrastruktura wodociągowa musi zostać rozbudowana przy uwzględnieniu nie tylko zwiększonego zapotrzebowania na wodę ale również geograficznych uwarunkowań ukształtowania terenu, co powoduje konieczność poniesienia wyższych nakładów. Krótko mówiąc chodzi o zasilenie nieruchomości położonych powyżej istniejących i projektowanych zbiorników wody. Funkcjonująca sieć stanowi system naczyń połączonych, co powoduje, że zwiększenie ciśnienia na jednych odcinkach nie może prowadzić do nadmiernego ciśnienia albo znaczącego obniżenia w innych obszarach. Tym samym rozbudowa istniejącej infrastruktury obejmuje budowę zbiornika wody czystej wraz siecią z międzyobiektową i przyłącza do sieci wodociągowej i elektroenergetycznej w Gościęcicach Średnich, którego koszt jest szacowany na ok. 1.5 mln. Opracowana dokumentacja przewiduje także rozbudowę sieci wodociągowej w Gęsińcu i części południowej aglomeracji Strzelin o blisko 4.5 km wraz z pompownią wody (szacunkowy koszt 1,6 mln).
W odniesieniu do Skoroszowic, Nieszkowic i Białego Kościoła w złożonym do PROW wniosku ujęte zostały inwestycje związane z wymianą urządzeń podnoszących wydajność ujęcia w Dankowicach, którego studnie zaopatrują w wodę mieszkańców wskazanych miejscowości.
Na poziomie prac eksploatacyjnych stale podejmowane są działania mające na celu udrożnienie sieci wodociągowej, w tym głównego wodociągu zasilającego w ulicy Brzegowej.
Konsekwencją podjętych działań jest konieczność poniesienia istotnych nakładów finansowych, przede wszystkim poprzez pozyskanych ze źródeł zewnętrznych.
Ad. 3
Odpowiedź na to pytanie została udzielona w ad 1.
Ad. 4.
Odpowiedź na to pytanie powinnam pozostawić bez odpowiedzi. W spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, której celem działalności jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków NIGDY NIE BYY I NIE SĄ PODEJMANE DECYZJE O WSTRZYMANIU dostaw wody. Jej incydentalny brak spowodowany jest znacznym poborem skutkującym brakiem możliwości technicznych przepompowania tak dużych ilości wody w celu zaopatrzenia w wodę nieruchomości położonych powyżej pewnego poziomu”.
Komentarze   

dst Permalink5 +2 dst
RE: Czy zabraknie wody w kranach?
Czytamy o wieloletnich planach czy badaniach. A ja mam inne pytanie, dalej idące, jak dwu-trzyletnia perspektywa. A jak tej wody w złożach nie będzie, jak poszukiwania będą negatywne czy ktoś patrzy krok dalej?
2022-06-19 22:46 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker. Permalink4 +6 spajker.
RE: Czy zabraknie wody w kranach?
Cytuję AS:
Cytuję Nonsens:
A kto jest Prezeską ZWiK-u bo załoga jeszcze nie miała wątpliwej przyjemności spotkać się z nowym szefem czyżby bała się ciekawych pytań. Trochę to smutne że od czasu wyboru czyli od zeszłego roku nie miała czasu tego uczynić.


Pani prezes nie ma prawdopodobnie czasu, gdyż pracuje jeszcze na Uniwersytecie Wrocławskim.
Dobrym pytaniem by było, czy nie pracuje na dwóch etatach w tym samym czasie?
Albo, czy praca na Uniwersytecie Wrocławskim, nie odbija się na jakości pracy na rzecz ZWiK Strzelin?

na ul dubois w strzelinie mieszkała kiedyś pani doktor. doktor ą ę. pracowała na 7dmiu półetatach i wzięła 8smy półetat a złe komuchy zapytały ją o to jak ona to robi że doba ma 24ry godziny a ona da radę wziąć jeszcxe 8smy półetat. ona na to- ale ja teraz będę o 2 godziny wcześniej wstawać. uczciwość tej pani doktor ą ę była tego rodzaju że jej zięć okazał się być niemieckim szpiegiem. wniosek? uważaj na ludzi ą ę i na kombatantów walki z komuną odwiedzających strzelin , z których jeden o ksywie grzegorz sypał solidarność walczącą a drugi karzeł , który nigdy piechotą nie chodził był współpracownikiem działu przestępstw gospodarczych komendy wojewódzkiej MO we wrocławiu.
2022-06-17 09:27 Cytować Zgłoś administratorowi
AS Permalink3 +6 AS
RE: Czy zabraknie wody w kranach?
Cytuję Nonsens:
A kto jest Prezeską ZWiK-u bo załoga jeszcze nie miała wątpliwej przyjemności spotkać się z nowym szefem czyżby bała się ciekawych pytań. Trochę to smutne że od czasu wyboru czyli od zeszłego roku nie miała czasu tego uczynić.


Pani prezes nie ma prawdopodobnie czasu, gdyż pracuje jeszcze na Uniwersytecie Wrocławskim.
Dobrym pytaniem by było, czy nie pracuje na dwóch etatach w tym samym czasie?
Albo, czy praca na Uniwersytecie Wrocławskim, nie odbija się na jakości pracy na rzecz ZWiK Strzelin?
2022-06-15 09:37 Cytować Zgłoś administratorowi
spajker. Permalink2 +7 spajker.
ja kubik
dobrm sposobem na promowanie oszczędzania wody jest budowa fontanny w rynku ku chwale władz. każdy przechodzień widzi że woda leje się za darmo a zatem jest dobrem powszechnym bezpłatnym i niewyczerpalnym.
ja podobnie jak antyobywatel oszczędzam koszty wody. wodę pobieram poza licznikiem i mam piękny zielony ogród taki że nawet piloci żwirko i wigura widzą go z lotu ptaka. dobroje rano dla jugolki , która też symbolicznymi wskazaniami licznika wody się nie przejmuje a czas wolny zabija wielogodzinnym przerabianiem pustyni ogrodowej w błoto. jest powiedzenie że złodzieja wody po pieknym zielonym ogrodzie poznasz. temida i burmistrz są niewidome. nie chcą tego widzieć. jedni wyleją wodę pitną nieodpłatnie na ogród a drudzy kupią sobie wodę pitną w plastikowych butelkach po jedyne 1,5 zeta za litr czyli po 1 500 zeta za kubik i powspominają czasy kiedy narzekali że woda w kranie kosztowała aż 18 zeta za kubik.
2022-06-14 16:00 Cytować Zgłoś administratorowi
Nonsens Permalink1 +10 Nonsens
Czy zabraknie wody w kranach?
A kto jest Prezeską ZWiK-u bo załoga jeszcze nie miała wątpliwej przyjemności spotkać się z nowym szefem czyżby bała się ciekawych pytań. Trochę to smutne że od czasu wyboru czyli od zeszłego roku nie miała czasu tego uczynić.
2022-06-14 14:39 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.