Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Borów odbywały się na przełomie maja i czerwca. Informowaliśmy już na naszych łamach o wynikach wyborów w sześciu pierwszych sołectwach. Dzisiaj kolejne a za tydzień zakończymy prezentację nowo wybranych sołtysów i rad sołeckich. Wyniki wyborów będziemy prezentować w kolejności alfabetycznej sołectw.
Bartoszowa. W tym sołectwie w wyborach uczestniczyło 42 (37,50%) ze 112 mieszkańców. Zgłoszono trzech kandydatów na sołtysa: Jacka Frydlewicza, dotychczasowego sołtysa, Barbarę Białoczyńską i Jarosława Dudka. Po zliczeniu głosów oddanych na poszczególnych kandydatów okazało się, że sołtysem pozostanie Jacek Frydlewicz, na którego zagłosowało 19 mieszkańców (45,24%). Pozostali kandydaci otrzymali odpowiednio 15 głosów (Barbara Białoczyńska) i 8 głosów (Jarosław Dudek). Do pięcioosobowej rady sołeckiej wybrano: Jarosława Dudka (38 głosów), Mieczysława Gospodarczyka (37), Janinę Pietrzak (33), Karolinę Zgrzeblak (31) i Adama Czajkowskiego (30 głosów). Przewodniczącym rady został Jarosław Dudek.
Mieszkańcy uznali, że nowy sołtys i rada sołecka powinni zabiegać o poprawienie stanu dróg śródpolnych, dróg gminnych i powiatowych.

Boreczek. Można powiedzieć, że w Boreczku frekwencja dopisała. Spośród 166 uprawnionych do wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu pojawiło się 55 osób, czyli 33,13%. Z sali zgłoszono dwie kandydatury na nowego sołtysa. Byli to Krystyna Chorążewska i Mateusz Kubiak. Marek Herod, dotychczasowy sołtys, nie startował w wyborach. W wyniku głosowania nowym sołtysem została Krystyna Chorążewska, która otrzymała 37 głosów (67,27%). Na drugiego kandydata, czyli Mateusza Kubiaka, zagłosowało 18 mieszkańców (32,73%). Nową radę sołecką tworzą: Mariola Czapiga, która otrzymała 51 głosów, Mateusz Kubot (50), Arkadiusz Halama (44), Anna Darecka (41), Michał Darecki (35) i Dorota Ożóg (34 głosy). Przewodniczącą rady sołeckiej została Mariola Czapiga.
W dyskusji, w której aktywnie uczestniczyli nowa sołtys i rada sołecka, zwrócono uwagę na kilka istotnych dla wsi spraw. Rozmawiano o remoncie świetlicy, budowie parkingu przy stacji kolejowej, a także o remoncie drogi powiatowej przebiegającej przez wieś. Zgłoszono postulat, żeby przy drodze gminnej zainstalować oświetlenie.

Borek Strzeliński. W tej miejscowości zanotowano najniższą frekwencję w całej gminie, bo tylko 8,63%. Spośród 811 uprawnionych do głosowania na zebranie w pierwszym terminie przyszło 70 osób, a w drugim 78 (9,62%). Zgłoszono jedną kandydatkę na nowego sołtysa, Marię Czarnecką, dotychczasową sołtys. Na kandydatkę zagłosowało 66 osób (85,71%). Po wyborach salę opuściło 13 osób, a przed wyborami jedna. Tym samym w wyborach rady sołeckiej uczestniczyło 64 mieszkańców (7,89%). Zgłoszono siedmioro kandydatów. Barbara Haniszewska i Tomasz Domański otrzymali po 52 głosy, Aleksandra Kubiak – 49, Monika Borelowska – 46, a Piotr Pytka – 43 głosy. Poza radą sołecką znaleźli się Aldona Szarug (27 głosów) i Andrzej Ziąber (17). Przewodniczącym rady został Tomasz Domański.
W dyskusji po wyborach mieszkańcy podnosili problem jakości wody pitnej. Chodziło o obecność kamienia, własności terenu wzdłuż ul. Wrocławskiej i zakrzaczenia na rogu ul. Polnej i ul. Wrocławskiej.

Borów. Najwięcej, bo 115, mieszkańców przyszło na zebranie wyborcze w Borowie. Jednak było to jedynie 17,19% z 669 uprawnionych do głosowania. Zgłoszono dwoje kandydatów na sołtysa, Henryka Łatkę i Justynę Lisek. Ewa Cesarz, dotychczasowa sołtys, nie ubiegała się o ponowny wybór. Na Henryka Łatkę zagłosowało 78 osób (66,67% obecnych na zebraniu), a na Justynę Lisek – 38 (32,48%). O wybór do czteroosobowej rady sołeckiej ubiegało się sześcioro kandydatów. Najwięcej głosów otrzymali: Ewa Cesarz (77), Sylwester Rak (73), Piotr Chorążewski (70) i Justyna Lisek (67). Pozostali kandydaci, czyli Katarzyna Banaś i Krystyna Jędrzejewska, otrzymali odpowiednio 52 i 38 głosów. Przewodniczącym rady został Sylwester Rak.
Po wyborach salę opuściło 13 osób.

Brzezica. Podobnie jak w wielu innych sołectwach również tutaj konieczne było wyznaczenie drugiego terminu zebrania. W pierwszym terminie na sali było 14 (11,67%) ze 120 uprawnionych mieszkańców. W drugim terminie uczestniczyło 31 osób, czyli 25,83%. Zgłoszono jednego kandydata na sołtysa. O kolejną kadencję skutecznie ubiegał się Krzysztof Chaberski. Za wyborem dotychczasowego sołtysa na nową kadencję głosowało 30 osób (96,77%). O wybór do trzyosobowej rady sołeckiej ubiegało się troje kandydatów: Teresa Ilnicka, nowa przewodnicząca rady sołeckiej, otrzymała 30 głosów, Wioleta Wodzińska - 28, a Grzegorz Pietraszak – 27.
Mieszkańcy mieli wiele postulatów, którymi podzielili się z sołtysem i radą sołecką. Mówiono o konieczności budowy nowej świetlicy, oświetlenia wsi, budowy chodnika i zamontowaniu tabliczek z numerami domów przy ulicy. Zaproponowano montaż progów zwalniających na drodze. Podniesiono również problem wysokich kosztów odbioru ścieków przez prywatne firmy.

Brzoza. W sołectwie mieszka 130 osób uprawnionych do wyborów. W pierwszym terminie na sali było obecnych 18 mieszkańców (13,86%), w drugim 24 (18,46%). W wyborach sołtysa startowały dwie kandydatki, Izabela Kuriata i Anna Pasławska. Nową sołtys została Anna Pasławska, która otrzymała 12 głosów (52,17%). Jej kontrkandydatka zdobyła 10 głosów (43,48%). Do czteroosobowej rady sołeckiej wybrano: Izabelę Kuriatę (19 głosów), Angelikę Gardułę (18), Klaudię Sujkę i Kingę Wojnarowską, obie otrzymały po 17 głosów. Przewodniczącą rady sołeckiej została Angelika Garduła.
Mieszkańcy uznali, że nowa sołtys i rada sołecka powinni rozpocząć pracę od starań o rozbudowę i ogrodzenie placu zabaw oraz naprawienia przepustu w Boguszycach. Mówiono również o wykorzystaniu środków sołeckich.

Głownin. W tym sołectwie mieszka 49 osób uprawnionych do wyboru sołtysa i rady sołeckiej. Na zebranie wyborcze przyszło 13 osób, tj. 26,53%. O ponowny wybór na sołtysa ubiegał się Michał Brydowski. Kandydat otrzymał w głosowaniu 13 głosów i został sołtysem na kolejną kadencję. Do trzyosobowej rady sołeckiej mieszkańcy wybrali: Annę Kuriatę (11 głosów), Edytę Balewicz i Jakuba Gancarczyka, oboje po 10 głosów. Przewodniczącą rady sołeckiej została Anna Kuriata.
Mieszkańcy uznali, że dla ich miejscowości najważniejsze jest ograniczenie prędkości samochodów przejeżdżających przez wieś poprzez zamontowanie progów zwalniających, systematyczne wykaszanie poboczy i zorganizowanie placu zabaw z altaną.

Jaksin. W tym sołectwie mieszka 106 osób uprawnionych do udziału w wyborach. W zebraniu uczestniczyło 39 osób, co stanowi 36,79% uprawnionych. Paweł Sobotkiewicz, dotychczasowy sołtys, nie ubiegał się o reelekcję. Jedynym kandydatem był Krzysztof Zamorski. Kandydat otrzymał 33 głosy (84,62%) i został nowym sołtysem. Do pięcioosobowej rady sołeckiej zgłoszono pięć kandydatur. Grażyna Bugno i Marzena Stadnik otrzymały po 37 głosów, Ewa Lesińska i Krzysztof Piątek po 36, a Ryszard Bigos – 34 głosy. Nową przewodniczącą rady sołeckiej została Grażyna Bugno.
Mieszkańcy rozmawiali o wyzwaniach, z jakimi wszyscy będą mierzyć się w najbliższym czasie. Mówiono o odnowieniu kapliczki i stojącej obok ławki, remoncie świetlicy, czyszczeniu stawu. Zwrócono również uwagę na poprawę funkcjonowania komunikacji gminnej i odpowiednie zagospodarowanie środków sołeckich. Uznano, że jednym z priorytetów nowego sołtysa i rady sołeckiej powinno być zorganizowanie Dnia Dziecka.

Jelenin. W pierwszym wyznaczonym terminie w zebraniu uczestniczyło 37 na ogólną liczbę 134 uprawnionych do głosowania, co stanowiło 27,61%. Nie było więc konieczności wyznaczania drugiego terminu wyborów. O funkcję sołtysa ubiegał się Piotr Stefanko. Grzegorz Jedynak, dotychczasowy sołtys, nie startował w wyborach. Nowym sołtysem został Piotr Stefanko, na którego zagłosowało 34 mieszkańców (91,89% obecnych na zebraniu). Po wyborze sołtysa przystąpiono do wyboru rady sołeckiej. Do pięcioosobowej rady zgłoszono sześcioro kandydatów. Nowa rada sołecka będzie działała w składzie: przewodniczący Krzysztof Golec (21 głosów), Magdalena Tupiec (34), Julia Braszka (33), Dagmara Żukowska (32) i Patrycja Stefanko (30). Genowefa Monarcho otrzymała 13 głosów, co nie wystarczyło, żeby wejść do rady sołeckiej.
W trakcie zebrania mieszkańcy dyskutowali o działalności koła gospodyń wiejskich, interesowali się sytuacją finansową szpitala i zwrócili uwagę na fatalny stan dróg powiatowych przebiegających przez ich sołectwo.
Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.