Inwestowanie w urządzenia melioracyjne zapobiega powodziomZima tego roku jest wyjątkowo łagodna, ale o melioracji zapominaćnie wolno. Przekonaliśmy sięo tym po rozmowie z kierownikiem strzelińskiego biura Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i UrządzeńWodnych. O skuteczności melioracji i przydatności urządzeń wodnych przekonujemy się zwykle wiosną lub jesienią.

Bywa, że roztopy lub ulewne deszcze powodują zalewanie pól, a woda wdziera się do piwnic. Żeby tak nie było, potrzebne są inwestycje i o tym w wywiadzie z Bartłomiejem Dragańczukiem.

 

Co wchodzi w zakres działalności Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i  Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz biura DZMIUW w Strzelinie?

- Do zadań DZMiUW we Wrocławiu, jako jednostki organizacyjnej samorządu województwa, należą m.in.: wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód stanowiących własność Skarbu Państwa istotnych dla rolnictwa prowadzenie ewidencji wód, gruntów pokrytych wodami, urządzeń melioracji wodnych oraz gruntów zmeliorowanych administrowanie wodami (rzeki, kanały, potoki) i urządzeniami melioracji podstawowych (wały przeciwpowodziowe, przepompownie, zbiorniki retencyjne, budowle hydrotechniczne, rurociągi i inne) oraz ochrona przed powodziami w tym zakresie utrzymywanie (remonty, konserwacje i udrożnienia) wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych budowa urządzeń melioracji wodnych, czyli inwestycje w tym zakresie sprawowanie nadzoru nad działalnością związków spółek wodnych oraz udzielanie pomocy technicznej i organizacyjnej (doradczej) spółkom wodnym i  ich związkom.

 

Jakie zadania (inwestycje) zostały wykonane w powiecie strzelińskim w 2014 roku?

- W roku 2014 wykonane zostały dwa zadania inwestycyjne. Pierwsze to budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Nieszkowicach, który ma chronić mieszkańców tej wsi przed podtopieniami i zalaniami. Drugim zadaniem było wykonanie zabezpieczenia przed powodzią miejscowości Gębice poprzez przebudowę koryta potoku Gębickiego na odcinku 2,9 km.

W ramach prac utrzymaniowych wykonano prace udrożnieniowe na około 100  km cieków powiatu strzelińskiego, między innymi rz. Oława, rz. Ślęza Mała, rz.  Krynka, Młynówka Żeleźnicka, Potok Jagielna, Potok Częstocicki, Potok Krzywina, Potok Nowoleski, Potok Wigancicki, Potok Księginka, Trawna, Potok Janowicki.

W 2014 r. wykonano też prace konserwacyjne wałów przeciwpowodziowych na dł. 85,6 km oraz przeprowadzono umocnienie 0,4 km wału przeciwpowodziowego rzeki Ślęzy Małej w Świnobrodzie.

W ramach inicjatywy DZMiUW we Wrocławiu, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelinie i z 5 gminami powiatu strzelińskiego, zrealizowano program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. Prace wykonane w 2014 r. w ramach programu obejmowały 17,9 km rzek, 2 km wałów przeciwpowodziowych oraz 8,8 km rowów melioracyjnych.

 

Jaki był ich koszt i z jakich źródeł były finansowane te prace?

- „Nieszkowice – odbudowa zbiornika  p/pow. gm. Strzelin” – koszt 2,3  mln zł (całkowita wartość inwestycji). Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Poprawianie i  rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i  dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (1,3  mln zł) oraz budżetu państwa.

„Potok Gębicki – przebudowa koryta, gm. Strzelin” – koszt 3,0 mln zł (wartość dokumentacji i robót) Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską ze  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i  dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (1,5 mln zł) oraz budżetu państwa.

Koszt wszystkich prac remontowych, konserwacyjnych i udrożnieniowych, wykonanych w 2014 r., wyniósł blisko 1,4 mln zł i sfinansowany został ze środków budżetu państwa.

 

Jakie inwestycje będą prowadzone w powiecie strzelińskim w  bieżącym roku?

- Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacyjnym budowy zbiornika przeciwpowodziowego w  Maleszowie.

Z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych zaplanowano na terenie powiatu strzelińskiego udrożnienie cieków Potok Cierpicki (Cierpice), Potok Koziniec (Dębniki), Jegłówka (Jegłowa), Komar (gm. Kondratowice), Łękawa (gm. Wiązów), Potok Samborowicki, Ślęza Mała (gm. Borów, Strzelin, Kondratowice). Jak co roku będziemy też wykonywać konserwację wałów przeciwpowodziowych na terenie całego powiatu. O ostatecznym zakresie wykonanych prac decydować będzie wysokość otrzymanych środków finansowych na 2015 r.

 

Na terenie powiatu strzelińskiego działa kilka spółek wodnych. Czy współpracujecie ze spółkami wodnymi? Jak ocenia pan aktywność spółek wodnych w powiecie?

- Cieki będące w administracji DZMiUW są odbiornikami dla rowów szczegółowych, którymi zajmują się spółki wodne. Współpraca ze  spółkami już na etapie planowania robót pozwala, w miarę posiadanych środków finansowych, zapewnić odpowiednie przygotowanie naszych cieków do przyjęcia wody z rowów, gdzie prace wykonują właśnie spółki wodne.

Powstawanie i reaktywowanie spółek uważamy za jak najbardziej pożądane. Wszędzie, gdzie powstały spółki, wykonuje się wiele ważnych prac melioracyjnych korzystnych dla lokalnej ludności oraz produkcji rolnej.

 

Dziękuję za rozmowę.

 

 

 

 

Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.