Andrzej Łuczak (po prawej) spokojnie i rzeczowo zareagował na pomówienia22 grudnia radni Rady Gminy Przeworno po raz trzeci w tej kadencji spotkali się na sesji. Przedmiotem uchwał było m.in. ustalenie wysokości wynagrodzenia dla nowego wójta gminy Przeworno Jarosława Taranka. 

Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, samorządowcy skoncentrowali się na szeregu uchwał. Pierwsza z nich dotyczyła przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Przeworno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Radni pozytywnie zaopiniowali uchwałę, która określa zasady współpracy z podmiotami, m.in. wspierającymi osoby niepełnosprawne, prowadzącymi ich rehabilitację lub pomagającymi im we włączaniu się w życie społeczne i zawodowe. Załącznik do uchwały mówi również o zakresie pomocy społecznej w przypadku prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej czy domu pomocy społecznej. Zadania takie mogą być zlecane do realizacji organizacjom prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie. Program realizowany będzie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. W drugim punkcie radni przyjęli uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2015 r. Każda gmina, w ramach zadań własnych, musi opracować i realizować lokalną politykę wobec tych problemów, ponieważ dysponuje największą wiedzą na ich temat w danej społeczności. Wśród celów, z jakimi muszą zmierzyć się w przyszłym roku radni, są: zmniejszanie liczby spożywających napoje alkoholowe wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, zmniejszanie rozmiarów uszkodzeń zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego, spowodowanego nadużywaniem alkoholu i narkotyków, oraz wsparcie rozwoju potencjalnych form pomocy psychologicznej dla dzieci wychowujących się w rodzinach obarczonych tymi problemami. Wymienione wyżej zadania realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie. Do współpracy w tym zakresie ponadto przygotowane są placówki oświatowe, Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przewornie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Przewornie. W kolejnym punkcie obrad radni skoncentrowali się na zmianie wieloletniej prognozy finansowej gminy Przeworno, w związku z koniecznością uaktualnienia planu wysokości dochodów i wydatków. Zmniejszono dochody ogółem o ponad 791 tys. zł. Po stronie wydatków zmniejszono plan wydatków ogółem o ponad 1,5 mln zł. Z uwagi na przesunięcie terminu zakończenia budowy kanalizacji sanitarnej i burzowej, do lutego 2015 roku zmieniono kwoty planowanych dochodów i wydatków. W dochodach z tytułu dotacji na inwestycję uwzględniono wpływ dofinansowania z PROW oraz przyznanej dotacji z WFOŚ i GW. Radni zatwierdzili także uaktualnione kwoty długu w latach 2015-2024 oraz zmienione wysokości spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, w związku z koniecznością dostosowania ich do harmonogramu spłat. W kolejnym punkcie sesji radni pochylili się nad uchwalą dotyczącą zmian w budżecie gminy na rok 2014. Przewiduje ona, że nastąpi zwiększenie dochodów bieżących o ponad 7,5 tys. zł i zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę ponad 801 tys. zł. Równocześnie gmina zwiększa wydatki bieżące o ponad 7,5 ty. zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o ponad 1,5 mln zł. Łączna kwota planowanych dochodów budżetu wynosi ponad 13,9 mln zł, a łączna kwota planowanych wydatków to ponad 17,8 mln zł. Radni pojęli uchwałę, która mówi, że deficyt budżetu gminy osiągnie ponad 3,9 mln zł, a zostanie sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i wolnych środków na rachunku bankowym. W załączniku do uchwały przewidziano także, że gmina osiągnie przychód w wysokości ponad 4,3 mln zł. Środki te będą pochodziły z pożyczek: ponad 2, 2 mln zł z Banku Gospodarstwa Krajowego i ponad 423 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, a także z wolnych środków, które będą stanowiły nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy. W załączniku do ustawy zostały przewidziane także rozchody budżetu w wysokości 375 tys. zł, które radni przeznaczyli na spłatę kredytu.

Wynagrodzenie wójta

Punktem obrad, któremu radni poświęcili więcej czasu, było ustalenie wynagrodzenia dla wójta gminy Przeworno. Na wspólnej radzie samorządowcy przedstawili dwie propozycje poborów szefa gminy. W pierwszym przypadku miały one wynosić wynagrodzenie zasadnicze 5800 zł; dodatek funkcyjny – 1700 zł, dodatek specjalny - 30 % i dodatek za wysługę lat 16%. Radni zdecydowali się jednak na drugą opcję, głosując na następujące składowe wynagrodzenia: wynagrodzenie zasadnicze - 5000,00 zł, dodatek funkcyjny - 1500,00 zł, 20 % dodatku specjalnego oraz 16 % za wysługę lat. Przewodniczący Andrzej Łuczak podał, że ta kwota w sumie wynosi 8,6 tys. brutto. Wójtowi gminy Przeworna przysługują ponadto, zgodnie z odrębnymi przepisami dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne. Drugą z możliwości poparło 9 radnych, 6 wstrzymało się od głosu.

Nowy wójt złożył sprawozdanie ze swojej pracy

Nowy wójt złożył sprawozdanie ze swojej pracy

„Zbiera haki” na radnych nowej kadencji?

W piątym punkcie głos zabrał wójt Jarosław Taranek. Jego sprawozdanie objęło 8 dni roboczych, ale obfitowało w wiele spotkań. Przede wszystkim dotyczących pracy i funkcjonowania urzędu, ale także podległych mu referatów i jednostek, np. szkół. Spotkania mają przełożyć się na ich lepsze funkcjonowanie i finansowanie. Wśród zadań wójt wymienił również spotkanie z przedstawicielami firmy TLA, która zajmuje się odzyskiwaniem podatku VAT. Jarosław Taranek widzi możliwość odzyskania 250 tys. zł z tego tytułu. Nowy włodarz rozmawiał również o zagospodarowaniu przestrzennym gminy. Dotyczył on miejscowości Rożnów, Strużyna i Cierpice. W tej ostatniej usytuowane cztery wiatraki. Każdy z nich przynosi 2 mln zł, a 2 % podatku od nieruchomości jest zyskiem gminy. W związku z tym wójt zapowiedział, że nadal będzie szukać inwestorów, chętnych do kontynuowania inwestycji w Strużynie. Wspomniał również, że konsultował się w sprawie dwóch dużych inwestycji: kanalizacji i oczyszczalni. Pierwsza będzie kosztowała (łącznie z dotacjami) około 3,5 mln, druga 4 mln zł. Jeśli warunki pogodowe na to pozwolą, pierwsza będzie ukończona do 5 stycznia, a do 15 stycznia przygotowana do odbioru. W r a m a c h w o l n y c h wniosków i interpelacji głos zabrał radny Józef Tomera, który zapytał przewodniczącego RGP, czy prawdą jest, że „zbiera on haki” na radnych nowej kadencji. Andrzej Łuczak uspokoił radnego, że sprawdzanie radnych, w związku z karalnością oraz składanie przez nich zeznań majątkowych, jest standardową procedurą, zawsze na początku kadencji. Podlegają jej wszyscy radni a zaniechanie takiego działania, byłoby z jego strony niedopełnieniem obowiązków. Andrzej Łuczak powiedział również, że wszyscy radni, zostali wybrani z woli wyborców, a nie jego i pogłoska, że „szuka haków” na któregokolwiek z nich jest pomówieniem. W ostatnim punkcie sesji radni rozmawiali o problemach mieszkańców gminy. Poruszono m.in. sprawę braku chodnika przy ul. Kolejowej i możliwości jego odtworzenia oraz możliwości korzystania z sali gimnastycznej w szkole w Przewornie przez osoby, które chciałyby uprawiać sport. Na zakończenie sesji radni podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.  

 

Komentarze   

elboy Permalink2 0 elboy
Jaka gazeta takie redaktory
jak w temacie--- i tak mnie wytną:)
2015-01-28 11:30 Cytować Zgłoś administratorowi
łysakobyła Permalink1 +7 łysakobyła
RE: Zbiera „haki” na radnych nowej kadencji...?
Wjelce szanowna Pani Redachtor! Stróżyna nie leży w naszym powiecie , ani gminie , to co łoni w tym Pszewornie robjom ? Jakby o Strużynę chodziło to OK, ale Stróżynę ?? Noż kurde...redachtory...
2015-01-27 22:18 Cytować Zgłoś administratorowi
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.