Radni zgodnie podjęli uchwałę dotyczącą budżetu na 2015 r.Radni Gminy Wiązów zdefiniowali główne zadania na rok 2015. Będą nimi budowa świetlicy w Kalinowej, ukończenie prac kanalizacyjnych oraz termomodernizacja SP w Jaworowie. 

III sesja Rady Miasta i Gminy Wiązów miała miejsce tuż przed Nowym Rokiem. 30 grudnia w sali widowiskowej Gminne Biblioteki Publicznej radni zdecydowali, jak w 2015r. pokierują inwestycjami w gminie. Zanim jednak przystąpili do prac nad uchwałami budżetowymi głos zabrał Jerzy Krochmalny. W sprawozdaniu z prac między sesjami burmistrz poinformował o realizacji najważniejszych zadań. Wśród nich wymienił odbiory przyłączy kanalizacyjnych, które oznaczają zakończenie trzeciego etapu tej inwestycji, remonty nawierzchni dróg wewnętrznych w obrębie Jaworowa, w Wyszonowicach i Kucharzowicach oraz wymianę wodomierzy w miejscowości Księżyce. Nowe urządzenia pojawią się we wszystkich wsiach. Obecnie instalowane są w Wiązowie. Burmistrz poinformował także o postępach w remontowanej świetlicy Wiejskiej w Jaworowie. Zakomunikował również, ze gmina ogłosiła szereg przetargów, w tym na sprzedaż nieruchomości w Wiązowie i Jutrzynie. Wśród zakupów i umów, jakie wymienił burmistrz, należy wspomnieć inwestycję w materiały przeznaczone na termomodernizację Zakładu Uzdatniania Wody w Wiązowie oraz umowę na remont samochodu pożarniczego, która została zawarta na kwotę 8 tys. zł. Ponad 10 tys. zł wyniesie remont remizy w Wiązowie.

W kolejnym punkcie obrad radni zajęli się uchwałą w sprawie zmiany budżetu MiG Wiązów na rok 2014. Zmniejszono w niej planowane kwoty dochodów budżetowych o 200 tys. zł, co wynika m.in. z trudności z odzyskania podatku VAT. Firma, która czekała na interpretację przepisów przez ministerstwo, nie odzyskała części należności. Zmniejszeniu uległy planowane wydatki budżetowe o niemal 259 tys. zł. Natomiast zwiększono planowane dochody, np. o kwotę 60 tys. zł uzyskaną z tytułu opłaty śmieciowej czy 26 tys. za zajęcie pasa drogowego. Jednocześnie uchwała zwiększyła plan wydatków na następujące zadania: wykonanie pionu wodnego i wymianę grzejników OC w Urzędzie MiG Wiązów (26 tys. zł), remont cokołu na terenie SP w Wawrzyszowie oraz modernizację sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie (1 tys. zł). Deficyt gminy ustalono na ponad 2,3 mln zł. Zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zmiany w powyższej uchwale spowodowały konieczność zaktualizowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2014 – 2025. Radni podjęli uchwałę jednomyślnie. Kolejna sprawa, nad którą pochylili się radni, dotyczyła wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2014 r. Zadania niewykonane do końca 2014 r. muszą zostać ukończone do 30 czerwca następnego roku. Wśród takich inwestycji znalazła się wymiana pionu wodnego i grzejników w UMiG Wiązów, remont samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Wiązów oraz modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Zespole Szkół Publicznych w Wiązowie. Łączna kwota dla tych inwestycji to ponad 61 tys. zł Następnie radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiązów na lata 2015 – 2025. Okres ten jest tożsamy z czasem, na jaki gmina zaciągnęła dług. W związku z tym radni przegłosowali uchwałę, która zakłada nadwyżkowe budżety w ciągu najbliższych 10 lat. Osiągnięte nadwyżki zostaną przeznaczone na spłaty długów i kredytów. Na koniec 2015 r. zobowiązanie gminy ma być pomniejszone o niewiele ponad 8 mln zł. Uchwała budżetowa na rok 2015 przewiduje, że gmina osiągnie dochód łączny w wysokości 25,6 mln zł. Wydatki ogólne mają wynieść ponad 22,8 mln zł. Radni, obok głównego założenia spłaty długów, zatwierdzili także kilka wydatków inwestycyjnych, planowanych na początek roku. Do zadań uznanych za najważniejsze zaliczyli zapłatę faktury za III etap kanalizacji (ponad 400 tys. zł), termomodernizację Szkoły Podstawowej w Jaworowie i budowę świetlicy wiejskiej w Kalinowej. W kolejnych kwartałach gmina przeniesie swoją uwagę na poprawienie infrastruktury drogowej. W ramach zwrotu środków z dofinansowania do zadań z Unii Europejskiej wpłyną do budżetu pieniądze, które będzie można rozdysponować. Radni zadecydowali także o innych wydatkach. Na zadania w oświacie przeznaczyli 95 tys. zł, pochodzących z wkładu własnego gminy. Burmistrz Jerzy Krochmalny wyraził nadzieję, że ta kwota znacząco wzrośnie, w miarę wpływów ze środków pozyskanych z Unii Europejskiej. 300 tys. zł przeznaczono na fundusze sołeckie. Uchwała przewiduje także obniżki opłat za wodę i ścieki o 20 gr i dalszą modernizację świetlic wiejskich. W 2015 r. jednym z zadań gminy będzie wykonanie całkowitej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy rynku.

Tablety mają pomóc w sprawnym i tanim organizowaniu sesji

Tablety mają pomóc w sprawnym i tanim organizowaniu sesji

W kolejnym punkcie obrad radni pojęli uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Stary Wiązów. Zmiany dotyczyły czterech nieruchomości w zwartej zabudowie, a polegały na zmianie ich przeznaczenia ze strefy usług na mieszkaniową. Dodatkowo działka 520, będąca własnością gminy Wiązów, przekwalifikowana została na strefę mieszkaniowo – usługową. Radni ustalili także stawkę opłaty planistycznej. Zaproponowali, by pozostała na poziomie 10 proc., tak jak w całej miejscowości.

W ostatnich dwóch punktach sesji samorządowcy podjęli decyzję o zmianie uchwał z poprzedniej, (II) sesji, dotyczących składu dwóch komisji - Gospodarki Przestrzennej Urbanistyki i Promocji oraz Rolnictwa. W obu przypadkach chodziło o uzupełnienie składu o radnego Macieja Grzędę, który zgłaszał chęć pracy w obu, ale, ze względu na nieobecność na poprzedniej sesji, nie mógł zostać do nich wpisany.

W części czwartej Jerzy Krochmalny, Elżbieta Mossoń oraz Ewa Schütterly wręczyli radnym tablety, które są inwestycją na przyszłość. Dzięki nim zostaną znacznie obniżone koszty przygotowywania materiałów na sesję, które odtąd będą dostarczane samorządowcom drogą elektroniczną. Koszt inwestycji zamortyzuje się w ciągu 5 – 6 miesięcy.

 

 

Dodaj komentarz. Przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.