20 lipca odbyła się XIX sesja Rady Gminy Kondratowice. Obecni byli wszyscy radni. Byli też dwaj zaproszeni goście. Przewodnicząca Maria Karakow punktualnie o 17:00 rozpoczęła obrady.
Jednym z pierwszych punktów obrad było powitanie przez przewodniczącą rady i wójta gminy przybyłego na sesję, nowego komendanta policji w Strzelinie Marka Pelczara oraz dzielnicowego gminy Kondratowice asp. sztab. Leszka Kosa. Poproszony o głos komendant Pelczar, opowiedział, jakie działania planuje podjąć, aby zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców w całym powiecie strzelińskim. Jedną z obietnic, jakie złożył na sesji, było wzmożenie działań dzielnicowego i drogówki na terenie gminy. Komendant nie ukrywał, że liczy na ścisłą współpracę z wójtem, radnymi, sołtysami i mieszkańcami.
Tematem kontrowersyjnym, który szczególnie poruszył radnych, jest natężony ruch samochodów ciężarowych na drogach krajowych i powiatowych w gmine Kondratowice i powiecie strzelińskim. Zdarza się, że samochody poruszają się w kolumnie i stwarzają podwójne niebezpieczeństwo. Radni i wójt zwrócili również uwagę na zły stan dróg, który również jest powodem wielu niebezpiecznych zdarzeń. Marek Pelczar zanotował uwagi i zapewnił, że podejmie działania, które bedą polegać m.in. na negocjacji z dużymi firmami, które wysyłają w trasę jednorazowo dużo samochodów ciężarowych. Na zakończenie podziękował samorządowcom za przekazane informacje i obiecał wsparcie policji. Dzielnicowy asp. sztab. Leszek Kosa przekazał zebranym m.in. nowy numer kontaktowy pod którym będzie dostępny oraz numer do dyżurnego.
W dalszej części sesji wójt gminy Wojciech Bochnak przedstawił dwa projekty uchwał. Jeden dotyczył uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kondratowice. Kolejny związany był z uchwalaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ksieginice Wielkie. Oba zostały przyjęte jednogłośnie.
Kolejna uchwała, przedstawiona przez wójta Bochnaka, dotyczyła zmian w budżecie gminy Kondratowice na rok 2016. Radny Henryk Muszyński zapytał o prawidłowość klasyfikacji budżetowej. Czym jest i dlaczego tak często ulega zmianom budżet gminny? Wyczerpującej odpowiedzi udzieliła skarbnik Emilii Dziurdź, która wyjaśniła, że klasyfikacja budżetowa wynika z umów i przepisów prawnych, jakie są odgórnie narzucone. Zmiany wynikające z błędnej klasyfikacji budżetowej pojawiają się po zmianach prawnych i podpisaniu umów, w których na przykład Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego określa w jakim dziale mają zostać zapisane środki na dany cel.

Budżet się zmienia
W kolejnych punktach przedstawione zostały projekty uchwał dotyczących m.in. wieloletniej prognozy finansowej gminy Kondratowice czy wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości gruntowej działki nr 150/140 AM1 w obrębie miejscowości Żelowice, a także wyrażenia zgody na nieodpłatne - co dwukrotnie podkreślał wójt gminy - nabycie z zasobu Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego, znajdującego się we wsi Wójcin, do zasobu nieruchomości gminy Kondratowice. Powodem przejęcia przez gminę lokalu jest eksmisja lokatorów mieszkania, której dokonała się Agencja Nieruchomości Rolnych. Urząg Gminy zwrócił się z wnioskiem o przekazanie lokalu do zasobu nieruchomości gminy, dzięki czemu dotychczasowi mieszkańcy mogą pozostać w swoich mieszkaniach.
Przedstawiono także projekty uchwał dotyczące regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów mieszkujących na terenie gminy Kondratowice oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych realizowanych w zakresie zadań własnych.
Kolejny projekt uchwały dotyczył regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kondratowice. Wójt Bochnak odczytał cały projekt, miedzy innymi dlatego, by obecni na sesji sołtysi zapoznali się z wprowadzonymi w nim zmianami (radni zmieniony projekt uchwały otrzymali w materiałach na sesję, a sołtysi usłyszeli go po raz pierwszy na sesji).
Wszystkie projekty uchwał przedstawione na XIX sesji Rady Gminy Kondratowice zostały przyjęte jednogłośnie.
W końcowej części sesji odczytano sprawozdania z prac komisji stałych w okresie między sesyjny. Komisja Społeczna spotkała się dwa razy, pod koniec czerwca i w lipcu. Komisja Budżetowa odbyła spotkanie w lipcu, na którym obecni byli dyrektor Muchorowska i dyrektor Matusiewicz. Podczas zebrania komisji dyrektorzy przedstawili sprawozdanie z budżetu za rok 2015 oraz wykonanie budżetu na I półrocze 2016 roku. Komisja Rolnictwa spotkała się 11 lipca w sprawie organizacji tegorocznych dożynek. Następnie sprawozdanie z pracy między sesjami przedstawił wójt gminy. Po zapytaniach i wolnych wnioskach sesję zakończono.
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.