Sesję prowadzili na zmianę (od prawej): Grażyna Kosińska, Marian Pogoda i Krzysztof ChaberskiSprawnie i na roboczo przebiegała marcowa sesja Rady Gminy Borów. Radni przyjęli szereg uchwał i dyskutowali o problemach mieszkańców gminy. W porządku obrad znalazło się dziesięć projektów uchwał. Radni przyjęli je wszystkie bez wprowadzania zmian.

Jako pierwszą radni przegłosowali uchwałę zmieniającą wieloletnią prognozę finansową gminy i uchwałę zmieniającą budżet gminy na 2015 r. Zaproponowane przez wójta i zaaprobowane przez radę zmiany zmniejszały zarówno dochody, jak i wydatki. Dochody gminy zubożały o ok. 32 tys. zł w związku ze zmniejszeniem o tę kwotę subwencji oświatowej wypłacanej z budżetu państwa i zwiększył się o ponad 8 tys. zł z tytułu dotacji celowych w oświacie i pomocy społecznej. Po stronie wydatków budżet został zwiększony o ok. 32 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na pomoc społeczną, ochronę zdrowia, oświatę i wychowanie oraz gospodarkę mieszkaniową.
Radni przyjęli również gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zmienili gminny program przeciwdziałania narkomanii i rozwiązywania problemów alkoholowych. Przyjęto również uchwały porządkujące wcześniejsze akty prawa lokalnego, ze względu na zmianę prawa. Dotyczyło to gospodarki ściekami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Radni zaakceptowali również zmianę statutu ZM Ślęza – Oława, wystąpienia ze związku Wrocławia.
Zapadła również decyzja o dofinansowaniu doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych w gminie Borów. Nauczyciele skorzystają m. in. z kursów i studiów podyplomowych z zakresu bibliotekoznawstwa oraz oligofrenopedagogiki. Natomiast delegatami gminy Borów w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społ.-Gosp. zostali Marian Pogoda, Bogumiła Mierzwińska, Anna Skulska i Barbara Chrzan. Radni przyjęli również plan miejscowego zagospodarowania dla wsi Kurczów i zarządzili wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Borów.
W dyskusji radny Marian Pogoda podniósł problem informowania mieszkańców o terminach odbierania wielkogabartyowych odpadów komunalnych. Grazyna Kosińska, przewodnicząca rady, zaproponowała, żeby tematem zajęła się odpowiednia komisja rady. Natomiast wójt Waldemar Grochowski poinformował, że stosowne informacje znajdują się na oficjalnej stronie internetowej gminy Borów, a także na tablicach ogłoszeń w poszczególnych wsiach. Powiadamianie indywidualne mieszkańców przez wysyłanie pisemnych informacji nie wchodzi w rachubę, ze względu na wysoki koszt przesyłek listowych (ok. 5 zł od osoby).

Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów, nie zamieszczaj nasyconym nienawiścią, obraźliwych komentarzy. Jeśli widzisz wpis, który jest hejtem, użyj opcji - zgłoś administratorowi.