Radni gminy Kondratowice podjęli apel dotyczący przebudowy drogi krajowej nr 39Plan jest jeden, wspólny dla gmin Kondratowice, Strzelin, Wiązów i Łagiewniki. Drogę krajową nr 39 na odcinku Łagiewniki - autostrada A4 należy przebudować. Właśnie w tej sprawie radni przyjęli jednogłośny apel.

Czwarta sesja Rady Gminy Kondratowice rozpoczęła się przyjęciem uchwały o przeprowadzeniu wyborów do organów wykonawczych jednostek pomocniczych we wszystkich sołectwach gminy, tj. sołtysów i rad sołeckich, w terminie do 28 lutego 2015 roku. Wójt Wojciech Bochnak przedstawił harmonogram zebrań wiejskich, które rozpoczynają się 16 lutego w Czerwieńcu, a kończą 27 lutego w Żelowicach.
- Przyjąłem zasadę, że są dwa zebrania w ciągu jednego dnia, mieszczące się w 2 godzinach (...) Kandydaci i radni sołeccy są najważniejsi. To będą zebrania dla mieszkańców, a nie odwiedziny wójta. Będę się starał uczestniczyć we wszystkich zebraniach. W chwilach, kiedy będzie następowało liczenie kart, będziemy mogli podyskutować, ale tylko w tym czasie. Wybory będą najważniejsze – powiedział Wojciech Bochnak.
Natomiast w przypadku sołectwa Kowalskie-Żelowice wójt dodał:
- Jeśli zdążymy z procedurą rozłączenia sołectwa to wyznaczony termin będzie zmieniony. W przypadku gdy nie zdążymy, wedle prawa należy wybrać sołtysa dla tych dwóch miejscowości, mimo rozpoczęcia procedury. Niestety, wtedy wybrany sołtys będzie miał krótką kadencję, bo po rozłączeniu trzeba będzie powtórzyć wybory. Dziś nie mamy jeszcze pewności czy do rozłączenia faktycznie dojdzie. Zdecydują o tym mieszkańcy na zebraniu wiejskim 28 stycznia.

Apel
W kolejnej części sesji radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie apelu dotyczącego przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku Łagiewniki – autostrada A4 (na obszarze powiatu strzelińskiego) oraz uchwałę w sprawie apelu dotyczącego budowy obwodnicy Białobrzezia, a także obwodnicy Karczyna i Brochocinka. Apel zostanie przekazany prezesowi rady ministrów, ministrowi infrastruktury i rozwoju, wojewodzie dolnośląskiemu, marszałkowi województwa dolnośląskiego, przewodniczącemu sejmiku wojewódzkiego, GDDKiA w Warszawie i Wrocławiu. Odcinek drogi po przebudowie, wraz z obwodnicami, liczyłby około 39 km.
Do końca stycznia prowadzone są konsultacje społeczne dotyczące programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Wszyscy samorządowcy pilnują więc swoich interesów. Wystosowany apel jest wspólną inicjatywą gmin: Kondratowice, Łagiewniki, Strzelin i Wiązów, które zabiegają o przebudowę drogi nr 39 i budowę obwodnicy Strzelina, która jest kluczowa dla całego projektu, gdyż kończyć się będzie bardzo blisko Białobrzezia. To diametralnie zmieni komunikację. Obwodnica prowadziłaby do nowej drogi na Dzierżoniów i tym samym dojazd do Dzierżoniowa mógłby trwać około 10 minut. Droga nr 39 obsługuje strefę przemysłową gminy Kondratowice w miejscowości Białobrzezie, strefę przemysłową Strzelina wraz z podstrefą wałbrzyskiej strefy ekonomicznej oraz strefę przemysłową Wiązowa.
- To jest, oczywiście, plan, zgodny z planami zagospodarowania przestrzennego gminy Łagiewniki oraz gminy Kondratowice. To jest apel i nasze życzenia. Jeśli nie będziemy o niego zabiegać, to Warszawa nie usłyszy naszego głosu. Ożywienie gospodarcze tego terenu miałoby znacznie większe szanse. Z południa Europy (Pragi czy Wiednia) do Krakowa komunikacja odbywałaby się drogą krajową nr 39 (…) Nie ma rozwoju powiatu strzelińskiego bez wspólnego, zintegrowanego działania na rzecz wszystkich gmin tworzących powiat – stwierdził wójt.

Głos policji
Głos w tej sprawie zabrał także przybyły na sesję aspirant sztabowy Robert Deja - kierownik ogniwa ruchu drogowego wydziału prewencji ruchu drogowego KPP w Strzelinie. Wyraził on pełne poparcie dla wystosowanego apelu. Komenda wysłała formularz konsultacyjny do ministerstwa, popierający inicjatywę przebudowy. Droga krajowa nr 39 przysparza policji „trochę pracy”. W roku 2014 zaistniało na całym jej odcinku przebiegającym przez powiat strzeliński 99 zdarzeń drogowych, w tym 9 to wypadki drogowe (2 osoby zginęły, 12 osób odniosło obrażenia), pozostałe 90 to kolizje drogowe. W samej gminie Kondratowice na drodze nr 39 doszło do 34 zdarzeń drogowych, w tym 5 wypadków (2 osoby zginęły, 4 osoby odniosły obrażenia) i 29 kolizji. Główną przyczyną tych zdarzeń jest, niezmiennie od lat, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze.
- Samo wyprowadzenie ruchu samochodów ciężarowych poza obszary zabudowane, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Znacząco wpływa na komfort życia ludzi, którzy mają wątpliwą przyjemność mieszkać przy drodze krajowej nr 39 – podkreślił Robert Deja.
Wiceprzewodnicząca Maria Karakow poprosiła aspiranta sztabowego o procentowe określenie udziału samochodów ciężarowych w zaistniałych zdarzeniach drogowych na terenie gminy Kondratowice. Robert Deja obiecał przygotować takie zestawienie i dostarczyć je władzom gminy.
Następnie przewodniczący poszczególnych komisji stałych rady przedstawili plany pracy na 2015 rok. Natomiast Wojciech Bochnak złożył sprawozdanie z pracy między sesjami.
Urząd gminy jest na etapie zbierania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej budowy przedszkola, placu przed GOK, skweru im. Św. Jana Pawła II, świetlicy w Księginicach oraz remontu świetlicy w Zarzycy.
Wójt uczestniczył w spotkaniu w starostwie w Strzelinie dotyczącym wspólnych projektów gmin powiatu. Starosta Marek Warcholiński wprowadził zasadę cokwartalnego spotkania wójtów, burmistrzów i starosty powiatu strzelińskiego, by umożliwić rozmowy i konsultacje na tematy związane ze wspólnymi zadaniami.
Wójt, wraz z radną Marią Karakow, radnym Wiesławem Skorupskim, sołtys Justyną Żychlińską oraz sołtysem Mieczysławem Koblem, uczestniczył w godzinnym spotkaniu w kopalni w Górce Sobockiej, na którym wypracowano kilka rozwiązań. Na kwiecień zaplanowano kolejne spotkanie, dotyczące wypełnienia złożonych obietnic oraz propozycji rozwiązania dyskutowanych problemów.
Firma „Eko-rozruch” złożyła gminie ofertę na rozruch oczyszczalni ścieków. Rozruch będzie trwał około 3 miesięcy. Aktualnie trwa etap przygotowania umowy.

Będą nowe lampy?
Wojciech Bochnak odbył spotkanie z nowym szefem firmy Tauron w Strzelinie oraz dyrektorem do spraw inwestycji. Rozmawiano o oświetleniu ulicznym. Firma ma przedstawić ofertę wymiany lamp na terenie gminy Kondratowice. 423 lampy mają być wymienione na sodowe (energooszczędne 70W) do końca tego roku. Istotne jest tylko za ile?
Gminę odwiedził prezes specjalnej strefy ekonomicznej w Legnicy Rafał Jurkowlaniec. Ustalono, że gmina przygotuje wniosek o przyłączenie wyznaczonych gruntów do strefy, przekaże go władzom legnickiej specjalnej strefy, następnie trafi on do ministra gospodarki, po czym prezes rady ministrów na posiedzeniu rządu będzie mógł wystąpić o przyłączenie tych terenów do strefy ekonomicznej. To długa procedura wymagająca na koniec poparcia sejmu i senatu.Wójt Wojciech Bochnak przedstawia harmonogram zebrań wiejskich zwołanych w celu wyboru sołtysów
Gmina Kondratowice złożyła wniosek do PGNiG o zabezpieczenie gazu ze stacji redukcyjnej w Niemczy, który po oddaniu nitki Strzelin-Oława nie będzie wykorzystywany. Gaz ten realizowałby potrzeby specjalnej strefy ekonomicznej, a przy okazji także potrzeby mieszkańców gminy Kondratowice w ciągu komunikacyjnym do Białobrzezia.Wójt spotkał się również z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Omawiano przede wszystkim wnioski dotyczące wyłączeń rolnych dużych firm, które, zgodnie z ustawą, mają wyłączyć 30% gruntów. Rozmawiano konkretnie: które grunty i kiedy mają być wyłączane. Wojciech Bochnak posiada spis, który przedstawiła mu agencja. Dyskutowano także na temat sprawy sądowej dotyczącej gospodarstwa z Żelowic, odnoszącej się do wydzierżawiania określonego terenu. Dyrektor zaprosiła komisję rolnictwa na posiedzenie do siedziby ANR, które odbędzie się 12 lutego. Wtedy ma dojść do szczegółowych odpowiedzi, wyjaśnień oraz rozwiązania problemów występujących w gminie.

Bank żywności
Wójt poinformował, że w remizie w Prusach utworzono bank żywności, dla którego udało się zdobyć 6 ton żywności, w postaci cukru, oleju, makaronu, konserw itp. produktów. Ponad 80 rodzinom udzielona zostanie pomoc. GOPS otrzymał zalecenie, iż niekoniecznie muszą to być rodziny wielodzietne, ale przede wszystkim osoby samotne, osoby starsze, które nie zawsze spełniają kryterium socjalne i które są wypchnięte poza margines pomocy społecznej.
Wojciech Bochnak uczestniczył także w konferencji dotyczącej odnawialnych źródeł energii, która odbyła się w Karpaczu. Komisja społeczna będzie wkrótce dyskutować o gospodarce nisko emisyjnej, o nowym, proekologicznym projektowaniu na lata 2014-2020.
Zaniepokojona Maria Karakow zapytała wójta o szczepienia dla dziewczynek, które nie odbyły się w 2014 roku. Uzyskała odpowiedź, iż na pewno zostaną one zaszczepione w tym roku, jeśli, oczywiście, pozwoli na to lekarz i rodzice. Gmina do tej pory czeka na odpowiedź dotyczącą dużego projektu z mechanizmu norweskiego. W przypadku nieuzyskania dotacji, na ten cel zostaną przeznaczone środki własne gminy.
Na koniec Tadeusz Woszczak poinformował radnych o wpłynięciu pisma od Jana Klundera, dotyczącego wypowiedzi Wiesława Kasprzyszaka (komentarz J.K. zamieściliśmy w nr 743). Przewodniczący podkreślił, że nie widzi w wypowiedzi radnego obraźliwego słowa ani złych intencji. Holender w Polsce, podobnie jak Polak w Holandii, to jedynie określenie narodowości, pozbawione jakichkolwiek podtekstów.

 

 

UWAGA!

Gdy liczba negatywnych głosów na dany komentarz osiągnie 15, zostanie on automatycznie ukryty, niemniej pokazywać się będzie przy nim opcja "kliknij, aby wyświetlić". Kiedy jednak dany komentarz osiągnie 20 negatywnych głosów, zostanie automatycznie wycofany z publikacji na stronie i już nikt nie będzie mógł go zobaczyć (poza administratorem strony).
Dodając komentarz przestrzegaj norm dyskusji i niezależnie od wyrażanych poglądów nie zamieszczaj obraźliwych wpisów. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, kliknij choragiewka875zieloną chorągiewkę i zgłoś swoje uwagi administratorowi.

Ukryj formularz komentarza

2500 Pozostało znaków


Przeczytaj także